Grantové programy 2014 - 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.

 

Příjemce

 

 

Konečný uživatel je subjekt, kterému byla ze strany Euroregionálního řídícího výboru schválena žádost o dotaci na mikroprojekt. Je to subjekt, který realizuje mikroprojekt a přijímá finanční prostředky na realizaci mikroprojektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) od Správce Fondu na základě Smlouvy o financování mikroprojektu uzavřené s příslušným Správcem.

Mikroprojekty typu A (s Vedoucím partnerem)

Vedoucí partner je povinen vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro příjem dotace od Správce Fondu a vyplacení příslušné části dotace dotčeným partnerům mikroprojektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely mikroprojektu.

Mikroprojekty typu B a C

Konečný uživatel není povinen zřizovat samostatný bankovní účet pro realizaci mikroprojektu.

Dokumenty pro příjemce (konečného uživatele)

Realizace mikroprojektu

 

Dokumenty k vyúčtování mikroprojektu

Publicita Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy / Beskidy

Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy / Beskidy se řídí stejně jako Program Interreg V-A Česká republika – Polsko Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) a Prováděcím nařízením Komise. Příjemce je v rámci propagace projektu povinen jasně uvést, že realizovaný projekt obdržel dotaci v rámci Programu, který je spolufinancován z ERDF. Požadavky v oblasti propagace projektu jsou závazné od okamžiku podpisu Smlouvy. Jejich neplnění má za následek krácení či nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených prostředků.

Legislativní rámec:Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu.

Veškerá informační a propagační opatření musí zahrnovat následující údaje:

Symbol Evropské unie

včetně odkazu na Evropskou unii (slovní spojení Evropská unie / Unia Europejska) a na Evropský fond pro regionální rozvoj (slovní spojení Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski fundusz rozwoju regionalnego) v českém a polském jazyce

vizualizace barevné varianty:


vizualizace monochromatické varianty:

 

Logo Programu CZ-PL

(logo cz–pl) včetně prohlášení Překračujeme hranice / Przekraczamy granice a letopočtu trvání programu 2014–2020 v českém a polském jazyce

vizualizace barevné varianty:


vizualizace monochromatické varianty:

 

Logo Euroregionu Beskydy

vizualizace barevné varianty:


vizualizace monochromatické varianty:

 

Dále doporučujeme uvádět odkaz na spolufinancování mikroprojektu z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Beskydy v rámci INTERREG V-A Česká republika – Polsko: „Mikroprojekt s názvem „….“ je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy“

V případě malých propagačních předmětů (neplatí pro tiskoviny složené do malého formátu - např. mapa do kapsy) musí informační a propagační opatření zahrnovat logo cz-pl (bez prohlášení a letopočtů) a symbol Evropské unie včetně slovního spojení Evropská unie / Unia Europejska pod symbolem EU. Za malý propagační předmět je považován takový předmět, na který není možné umístění kompletního vizuálního značení, protože na předmětu není prostor pro umístění kompletního vizuálního značení (např. propiska).

 

U předmětů trvalejšího charakteru je nutné, aby vizuální značení bylo součástí předmětu a nebylo uvedeno pouze na obalech. V takovýchto případech musí být dle pravidel vizuálního značení označen přímo samotný předmět.

U předmětů, kde je obal či krabička součástí daného předmětu, musí být pravidla vizuálního značení uvedeny minimálně na obalu.

U aktivit typu kulturní akce, konference, semináře apod. je konečný uživatel povinen během akce ústně informovat účastníky o spolufinancování ze zdrojů EU a viditelně umístit vlajku EU v místě konání akce. Na všech dokumentech vydaných v souvislosti s akcí (např. plakáty, pozvánky apod.) musí být uvedena pravidla Publicity v plném rozsahu.

Úplná varianta publicity

vizualizace barevné varianty úplné publicity::


vizualizace monochromatické varianty:

 

 

Obecně platí, že spolufinancování ze zdrojů EU je třeba uvádět při všech akcích souvisejících s mikroprojektem a na všech výstupních materiálech.

Výdaje na publicitu-propagaci jsou způsobilým výdajem, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu mikroprojektu.

Náklady na jakýkoliv výstup projektu, který nebude řádně označen v souladu s pravidly pro propagaci, nebude považován za uznatelný náklad projektu.

Ke stažení:

Poskytování konzultací:

Projektové záměry je možné osobně konzultovat v kanceláři Správce Fondu mikroprojektů ve Frýdlantě nad Ostravicí a to po předchozí telefonické domluvě na čísle 739 203 934. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

U Fondu mikroprojektů není žadatel povinen předem zasílat a konzultovat projektové záměry se Správcem Fondu mikroprojektů. Osobní konzultace jsou však doporučovány.