Dne 24. září 2014 se ve Frýdku-Místku uskutečnilo společné jednání zástupců Euroregionu Beskydy v rámci projektu „EUROREGION BESKYDY – energie bez hranic“. Jednání se účastnili členové představenstev národních částí euroregionu a zástupci členských obcí. Jednání se účastnila také senátorka a předsedkyně Regionu Beskydy Ing. Eva Richtrová a předseda Mikroregiónu Horné Kysuce a primátor města Turzovka pan Miroslav Rejda.

Cílem společného jednání byla tvorba „Akčního plánu Euroregionu Beskydy pro roky 2014 až 2016“, informování o aktivitách ERB v roce 2014, schválení „Strategie rozvoje Euroregionu Beskydy 2014 – 2020“, hodnocení absorpční kapacity území a vyhodnocení dotazníkového šetření, které probíhalo v březnu a dubnu 2014.

Paní Dagmar Valášková informovala přítomné o činnosti Euroregionu Beskydy za uplynulé měsíce roku 2014.

 

Jednalo se o tyto aktivity:

- Mistrovství starostů Euroregionu Beskydy v lyžování – termín: 19.3.2014,
- Setkání zástupců Euroregionu Beskydy v Praze, neformální jednání Prezídia – termín: 23. – 25.4.2014,
- Festival realizovaných projektů v rámci oslav 10. výročí vstupu zemí do Evropské unie – Bielsko-Biala - termín: 1.5. 2014,
- Pilotní projekt „GOOO! EUROREGION BESKYDY“, jehož cílem je pomocí krátkých akčních videí propagovat turistické trasy v rámci české a slovenské části Euroregionu Beskydy,
- Jednání Prezídia ERB, společný výstup na Lysou Horu – termín: 20.6.2014,
- Mistrovství Euroregionu Beskydy v lehké atletice – termín: 24.9.2014.

 

Dále byly představeny připravované aktivity euroregionu:

- Konference CZ-SK Euroregionu Beskydy – termín: 25.-26.11.2014,
- Pilotní projekt „Slyšíme a vnímáme Euroregion Beskydy“, jehož součástí bude propagační materiál a v terénu instalované mluvící QR kódy včetně webové aplikace,
- Projektový záměr na projekt „Beskydy do kapsy“.

Paní Dagmar Valášková informovala přítomné o postupu společné realizace projektu EUROREGION BESKYDY – energie bez hranic, který Region Beskydy realizuje s partnerem Mikroregiónem Horné Kysuce a slovenskou částí Euroregionu Beskydy. Uvedla, že projekt se skládá z několika aktivit, mezi které patří také tvorba akčního plánu ER Beskydy do roku 2016 a hodnocení absorpční kapacity ER Beskydy ve vztahu k projektům realizovaným v rámci přeshraniční spolupráce a strategie rozvoje euroregionu na příští programové období.

Přítomným účastníkům byly poskytnuty nejdůležitější informace o přípravě stěžejních dokumentů operačních programů přeshraniční spolupráce, zejména OPPS Slovenská republika – Česká republika na období 2014 – 2020. Bližší informace o operačních programech budou sděleny účastníkům listopadové konference.

Paní Eva Richtrová představila výsledky dotazníkového šetření. Poděkovala zástupcům obcí a měst za aktivní spolupráci a vyzvedla aktivní přístup projektového partnera Mikroregión Horné Kusuce při realizaci nejen tohoto projektu.

Paní Dagmar Valášková společně s paní Lenkou Kubíkovou představily návrh „Strategie rozvoje Euroregionu Beskydy 2014 – 2020“ jejíž součástí je návrh „AKČNÍHO PLÁNU Euroregionu Beskydy na roky 2014 – 2016“. Dokumenty měli všichni účastníci k dispozici v tištěném provedení.

Pan Rejda ocenil aktivity projektu, především zpracovaný akční plán a strategický dokument. Uvedl, že tyto dokumenty považuje za živý materiál, se kterým se bude dále pracovat.

 

V rámci diskuze bylo dohodnuto:

a) zaslat mailem připomínky a návrhy k akčnímu plánu, termín: 30.9.2014,

b) zaslat mailem připomínky a návrhy k strategii rozvoje euroregionu, termín: 30.9.2014,

c) zapracovat sekretariátem české části Euroregionu Beskydy zaslané připomínky a návrhy do obou dokumentů, termín: 30.9.2014,

d) po zapracování zaslaných návrhů a připomínek považovat akční plám i strategii za schválenou, termín 30.9.2014

e) doplnit českou verzi akčního plánu o polský překlad a požádat polský sekretariát o vyjádření k navrženému akčnímu plánu, případně jeho doplnění, termín: 31.10.2014,

f) komunikovat s členskými obcemi české a slovenské části Euroregionu Beskydy při přípravě programu listopadové konference, termín: 31.10.2014,

g) zpracovat projektové záměry společných projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v rámci třístranného Euroregionu Beskydy, termín: 30.11.2014,

h) usilovat o realizaci projektových záměrů prostřednictví vhodných dotačních titulů, termín: průběžně.

Na závěr jednání si účastníci prohlédli nové multifunkční hřiště, díky kterému se rozšířily volnočasové možnosti občanů Frýdku-Místku, ale také návštěvníků odpočinkové zóny Olešná.

 

 

  

předchozí zpět na výčet další