02
12
2019

15. ledna 2020 bude ukončen sběr projektů v rámci X. kola výzvy. V rámci X. kola výzvy mohou být předkládány pouze mikroprojekty zaměřené na Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, tedy mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 2 a naplňující indikátor/ukazatel:

  • Počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví“
  • Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví”

Desáté kolo výzvy je určeno mikroprojektům zaměřeným na zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, tedy mikroprojektům zaměřeným na aktivity směřující k posílení cestovního ruchu v regionu.

Pro názornost uvádíme příklady projektových aktivit, které podporujeme, a které vedou právě k naplnění výše uvedených ukazatelů/indikátorů. Jedná se například o tyto aktivity:

   -  Výstavba či rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, pěších stezek, tematických naučných stezek apod. včetně doplňkové a související infrastruktury (stojany pro kola, informační tabule aj);

   -  Realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové plošiny apod.);

   -  Výstavba či zkapacitnění parkovišť u významných turistických destinací za podmínky jasného prokázání nedostatečnosti stávajících parkovacích kapacit a z toho plynoucího přímého negativního ovlivnění (snížení) využití návštěvnického potenciálu dané lokality či atraktivity a za předpokladu jednoznačně dominantního využití parkovacích ploch turisty;

   -  Tvorba a rozšiřování turistických informačních center nebo jiných způsobů informování o turistických atraktivitách v regionu (turistické infobody, infostánky, městské informační turistické systémy aj.);

   -  Infrastrukturní prvky umožňující bezbariérové přístupy pro osoby se sníženou schopností pohybu, (např. zvukové, grafické a podobné naváděcí systémy);

   -  Výstavba vyhrazených parkovacích stání pro handicapované a další skupiny se speciálními potřebami (např. rodiny s dětmi, senioři);

   -  Využití mobilních a dalších obdobných technologií při provádění propagace, prezentace a poskytování informovanosti o kulturních a přírodních atraktivitách ve společném pohraničí, s cílem zvýšení jejich zapojení (využití) v odvětví cestovního ruchu a zvýšení jejich návštěvnosti (využití těchto nástrojů pro prezentaci a propagaci turistických atraktivit regionu: audio průvodci, GPS technologie a nástroje, využití QR kódů, realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších);

   -  Aktivity spojené se společnými regionálními či tematickými kampaněmi realizovanými s cílem propagace přírodních a kulturních atraktivit společného pohraničí a zvýšení jejich návštěvnosti, například: pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity určených ať již široké veřejnosti nebo zaměřených na specifickou cílovou skupinu (informační letáky, mapy, publikace apod.), realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity, příprava a zavedení specifických nástrojů podpory cestovního ruchu (turistické karty, rodinné pasy apod.), organizace akcí propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm;

   -  Účast na veletrzích a na obdobných propagačních akcích v oblasti cestovního ruchu, realizovaných jednoznačně s cílem podpory cestovního ruchu v příhraničním území a u kterých lze předpokládat, že budou mít dopad na cílové skupiny návštěvníků programového území.

 

O předložených projektech rozhodne Euroregionální řídící výbor Fondu mikroprojektů ER Beskydy na svém zasedání, které se uskuteční na přelomu března / dubna 2020.

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

04
11
2019

Poslední říjnové dny přinesly zároveň uzavření projektu přeshraniční spolupráce mezi Starou Vsí nad Ondřejnicí a slovenskou obcí Raková v rámci programu Interreg V-A, Fondu malých projektů. Projekt nesl název Poznáváme historii a k jeho hlavním cílům patřilo zvýšení atraktivity kulturního dědictví na obou stranách hranice mimo jiné prostřednictvím využití mobilních technologií.

24
09
2019

Deváté zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy proběhlo 24. září 2019 v prostorách sekretariátu polské části Euroregionu Beskydy v Bielsku-Bialej.

Tipy na výlet

Unikátní technické památky Regionu Slezská brána

Unikátem, se kterým se můžete setkat na území České republiky téměř výhradně na Těšínsku, jsou dřevěné mlýnky. Ty byly budovány jednotlivými majiteli polností od počátku 20. století a sloužily k mletí vlastní produkce obilí.

Programové období 2014 – 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.