Grantové programy 2014 - 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.

 

Informace o programu

20% prostředků Programu je určeno pro fondy malých projektů („Fondy mikroprojektů“), které jsou realizovány prostřednictvím tradičních nástrojů pro navazování, rozvoj a prohlubování spolupráce komunit v česko-polském příhraničí. Celkem fondům malých projektů je alokována částka 45.244.343 EUR. Rozdělení prostředků na jednotlivé Správce Fondu (celkem 6 euroregionů na česko-polské hranici) bylo určeno dohodou územních a regionálních struktur.

Fond mikroprojektů je nástrojem pro podporu malých projektů s lokálním významem a jasným přeshraničním efektem. Hlavním cílem Fondu mikroprojektů je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Mikroprojekty jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit, občanských iniciativ a zvýšení návštěvnosti regionu. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.

Finanční prostředky určené Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy

Česká část
722.500,00 EUR
Polská část
2.334.950,00 EUR
Celkem
3.057.450,00 EUR

Územní vymezení Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy

Na českém území je územní vymezení pro Fond mikroprojektů tvořeno
správním územím měst a obcí (členské obce Region Beskydy):
CZ     7 / 85

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

 • Albrechtice
 • Bruzovice
 • Dolní Domaslavice
 • Havířov
 • Horní Bludovice
 • Horní Domaslavice
 • Lučina
 • Pazderná
 • Soběšovice
 • Těrlicko
 • Žermanice

Sdružení měst a obcí Region Slezská brána

 • Kaňovice
 • Paskov
 • Řepiště
 • Sedliště
 • Šenov
 • Václavovice
 • Vratimov
 • Žabeň

Zájmové sdružení Frýdlantsko–Beskydy

 • Baška
 • Bílá
 • Čeladná
 • Frýdlant nad Ostravicí
 • Kunčice pod Ondřejníkem
 • Lhotka
 • Malenovice
 • Metylovice
 • Ostravice
 • Pržno
 • Pstruží
 • Staré Hamry

Dobrovolný svazek obcí Olešná

 • Frýdek-Místek
 • Staré Město
 • Sviadnov

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

 • Brušperk
 • Fryčovice
 • Hukvaldy
 • Kateřinice
 • Kozlovice
 • Krmelín
 • Palkovice
 • Stará Ves nad Ondřejnicí
 • Staříč

Sdružení obcí povodí Morávky

 • Dobratice
 • Dobrá
 • Krásná
 • Morávka
 • Nižní Lhoty
 • Nošovice
 • Pražmo
 • Raškovice
 • Vojkovice
 • Vyšní Lhoty

Sdružení obcí povodí Stonávky

 • Dolní Tošanovice
 • Hnojník
 • Horní Tošanovice
 • Komorní Lhotka
 • Ropice
 • Řeka
 • Smilovice
 • Střítěž
 • Třanovice
 • Vělopolí
Na polském území je územní vymezení pro Fond mikroprojektů tvořeno správním územím:
Část NUTS III Województwa Śląskiego:
PL     4 / 26

Okres Pszczyński

 • Goczałkowice-Zdrój
 • Kobiór
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Pszczyna
 • Suszec

Okres Żywiecki

 • Żywiec
 • Czernichów
 • Gilowice
 • Jeleśnia
 • Milówka
 • Koszarawa
 • Lipowa
 • Łękawica
 • Łodygowice
 • Rajcza
 • Ślemień
 • Świnna
 • Ujsoły
 • Węgierska Górka
 • Radziechowy Wieprz

město Bielsko-Biała

část okresu bielskiego

 • Bestwina
 • Buczkowice
 • Czechowice-Dziedzice
 • Kozy
 • Porąbka
 • Wilamowice
 • Wilkowice
 • Szczyrk
Finanční prostředky Fondu mikroprojektů jsou určeny na mikroprojekty konečných uživatelů svým charakterem naplňující priority a opatření, která jsou uvedena ve Směrnici pro žadatele. V rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy je možno podpořit pouze mikroprojekty, jejichž zaměření naplňuje prioritní osu 2 nebo prioritní osu 4.

Konkrétní rozdělení prostředků na jednotlivé prioritní osy:

Název Fond mikroprojektů ER Beskydy
€ Česká strana (v EUR)
€ Polská strana (v EUR)
Prioritní osa 2
433.500,00
1.400.970,00
„Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“
Jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvýšení iniciativy místního rozvoje a podporu subjektů podporující místní služby zaměřené na vznik nových pracovních míst, zvýšení mobility pracovních sil, aktivity zaměřené na propagaci a zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví, v tom obnova kulturních a přírodních atraktivit.
Prioritní osa 4
289.000,00
933.980,00
Prioritní osa 4: „Spolupráce institucí a komunit“
Jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podpora spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod.
Celkem
722.500,00
2.334.950,00

Vhodní žadatelé:

Žadatel je subjekt, který může předložit mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů.

Vhodný žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo ve vymezeném území působnosti příslušného Správce. Výjimkou jsou organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo území působnosti Správce, ale na území příslušného Správce působí – více ve Směrnici pro žadatele.

Zahraniční partner:

Povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera Zahraničním partnerem žadatele o dotaci na mikroprojekty musí být subjekt uvedený na seznamu vhodných žadatelů a partnerů partnerské země, který má sídlo:
 • na území ČR: kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký či Liberecký
 • na území PR: vojvodství Dolnoslezské, Opolského či Slezského
Partner musí mít stejný charakter jako žadatel nebo alespoň takový, aby byl logickým partnerem pro mikroprojekt. Pro objektivní posouzení partnerství musí být existence skutečné úlohy a zapojení tohoto partnera (partnerů) do přípravy a realizace předkládaného mikroprojektu podrobně popsána v projektové žádosti.

Typy mikroprojektů:

Podle způsobu zapojení zahraničního partnera jsou rozlišovány tyto typy mikroprojektů:
 • společné mikroprojekty s Vedoucím partnerem, tzv. Lead partnerem – typ mikroprojektu A
 • partnerské / komplementární mikroprojekty – typ mikroprojektu B
 • samostatné mikroprojekty – typ mikroprojektu C

Společné mikroprojekty s Vedoucím partnerem – typ mikroprojektu A

Ve FMP je nově aplikován princip Vedoucího partnera (tzv. Lead partnera), jehož záměrem je prohloubit přeshraniční spolupráci. Princip Vedoucího partnera spočívá především v předkládání jedné společné dvoujazyčné žádosti a realizaci společného přeshraničního mikroprojektu. Projektová žádost je předkládána Správci na té straně hranice, na které sídlí Vedoucí partner mikroprojektu.

Na základě vzájemné dohody partnerů převezme jeden z nich odpovědnost za mikroprojekt jako celek a stává se Vedoucím partnerem mikroprojektu. Po schválení projektové žádosti na zasedání EŘV je s Vedoucím partnerem sepsána Smlouva o financování, na jejímž základě je nositelem dotace z prostředků EU. Prostředky na základě Smlouvy o financování zasílá Správce FMP na účet Vedoucího partnera, který poté dále převádí prostředky na účty projektových partnerů.

Mikroprojekty s Vedoucím partnerem (typ A), kdy každý z partnerů územně spadá pod působnost jiného Správce, nebude umožněno předkládat, tzn. mikroprojekty typu A je možno realizovat pouze mezi partnery ze stejného euroregionu.

Partnerské / komplementární mikroprojekty – typ mikroprojektu B

O partnerský/komplementární mikroprojekt se jedná tehdy, předkládá-li každý z partnerů svoji projektovou žádost na své straně hranice. Jedná se o jednojazyčnou projektovou žádost, vždy v národním jazyce. Každý z partnerů předkládá žádost o dotaci a rozpočet mikroprojektu na své aktivity. Mikroprojekty musí být předloženy na stejné zasedání EŘV. Partnerské mikroprojekty mají jeden společný cíl, jednu cílovou skupinu a aktivity na opačných stranách hranice probíhají paralelně nebo na sebe dohodnutým způsobem bezprostředně navazují. Každý z partnerů je zodpovědný za řádnou implementaci svých činností a aktivit. V případě partnerských mikroprojektů je nutné vyvarovat se překrývání rozpočtu, vždy musí být zcela jasné, které výdaje vznikly na které straně. V žádosti je nutné uvést přesnou vazbu na partnerský mikroprojekt.

Partnerské / komplementární mikroprojekty (typ B) je možné předkládat a realizovat i v případě, že každý z partnerů územně spadá pod působnost jiného Správce, tzn. mikroprojekty typu B je možné realizovat i s partnerem z jiného euroregionu.

Samostatné mikroprojekty – typ mikroprojektu C

Samostatné mikroprojekty jsou zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice, kdy zahraniční partner projektovou žádost na své straně hranice nepředkládá. I tyto mikroprojekty však musí mít jasný přeshraniční dopad, musí mít úlohu zahraničního partnera v přípravě a realizaci mikroprojektu a musí vykazovat přínosy pro česko-polské pohraniční vyplývající z jeho realizace.

Samostatné mikroprojekty (typ C) je možné předkládat a realizovat i v případě, že každý z partnerů územně spadá pod působnost jiného Správce, tzn. mikroprojekty typu C je možné realizovat i s partnerem z jiného euroregionu.

Rozsah dotace:

Prioritní osa 2

Mikroprojekty typu B a C

 • rozsah dotace 2.000 - 30.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 60.000 EUR)

Mikroprojekty typu A

 • rozsah dotace 4.000 - 60.000 EUR – za národní část vždy max. 30.000 EUR a to v i případě, že jsou na mikroprojektu zainteresovaní více než 2 partneři, minimální finanční podíl každého partnera je 2.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 120.000 EUR)

Prioritní osa 4

Mikroprojekty typu B a C

 • rozsah dotace 2.000 - 20.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 40.000 EUR)

Mikroprojekty typu A

 • rozsah dotace 4.000 - 40.000 EUR – za národní část vždy max. 20.000 EUR a to v i případě, že jsou na mikroprojektu zainteresovaní více než 2 partneři, minimální finanční podíl každého partnera je 2.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 80.000 EUR)

Financování:

Na české straně:

 • dotace z ERDF max. 85% z celkových způsobilých výdajů
 • ostatní část rozpočtu mikroprojektu z vlastních zdrojů žadatele

Na polské straně:

 • dotace z ERDF max. 85% z celkových způsobilých výdajů
 • dotace ze státního rozpočtu PR max. 5% celkových způsobilých výdajů
 • ostatní část rozpočtu mikroprojektu z vlastních zdrojů žadatele

Fond mikroprojektů neumožňuje zálohové platby ani průběžné proplácení výdajů při realizaci mikroprojektů. Žadatel / konečný uživatel již při předkládání žádosti o dotaci musí garantovat zajištění 100% předfinancování předloženého mikroprojektu. Po ukončení mikroprojektu a předložení příslušných dokumentů budou konečnému uživateli z prostředků FMP zpětně proplaceny způsobilé výdaje, maximálně však do výše přiznané dotace (max. 85% z celkových způsobilých výdajů) uvedené ve Smlouvě o financování.

Financování mikroprojektu probíhá v měně EUR (rozpočet je sestaven v EUR, dotace je vyplácena v EUR). Případná kurzová rizika si nese sám žadatel / konečný uživatel.

Kritéria přeshraniční spolupráce:

Důležitým aspektem mikroprojektů realizovaných v rámci FMP je přeshraniční spolupráce, proto jsou stanovena následující 4 kritéria přeshraniční spolupráce:
 • společná příprava mikroprojektu s partnerem z druhého státu
  Společná příprava spočívá v tom, že se partneři z obou zemí podílejí na plánování mikroprojektu v obdobné míře. Partneři spolu pravidelně komunikují, příležitostně se setkávají a podílí se na celém procesu přípravy mikroprojektu od formulování projektové ideje přes její konzultování až po zpracování projektové žádosti.
 • společná realizace mikroprojektu s partnerem z druhého státu
  Společná realizace spočívá v tom, že se partneři z obou zemí podílejí obdobnou měrou na realizaci aktivit vedoucích k naplnění cílů mikroprojektu. Partneři mají zpracován společný plán aktivit včetně harmonogramu prací. Aktivity plánované v mikroprojektu spolu souvisí z časového i věcného hlediska a vhodně se doplňují. Partneři se aktivně podílejí na aktivitách partnera/partnerů z druhé strany hranice. Mikroprojekt je společně propagován.
 • společný personál
  Společný personál se podílí na všech podstatných aktivitách mikroprojektu. V rámci mikroprojektu je jmenován ze zástupců zapojených partnerů společný projektový tým, který má stanovena pravidla spolupráce, např. je určen vedoucí týmu, jsou rozděleny úkoly a kompetence jeho členů, určena pravidla komunikace a setkávání apod. Tento tým realizuje mikroprojekt po celou dobu jeho realizace společně.
 • společné financování mikroprojektu oběma stranami
  Společné financování je splněno za předpokladu, že podíl partnera/ů z druhého státu je ve výši min. 10 % z celkových způsobilých výdajů mikroprojektu, vždy však musí být dodržena minimální částka dotace 2.000 EUR. Míra financování mikroprojektu by měla být na obou stranách hranice vyvážená a přiměřená vzhledem k plánovaným aktivitám jednotlivých partnerů. Podmínka společného financování se nikdy nebude týkat samostatných mikroprojektů (typ mikroprojektu C).

Mikroprojekty typu B a C musí naplňovat minimálně 3 kritéria spolupráce, mikroprojekty s Vedoucím partnerem (typ A) musí splňovat všechna 4 kritéria spolupráce, přičemž první dvě formy spolupráce (společná příprava, společná realizace) musí být naplněny u každého mikroprojektu.

Doba realizace:

Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců. Pouze v odůvodněných případech, u složitějších mikroprojektů může být doba trvání maximálně 18 měsíců.

Ukazatelé výstupu mikroprojektů:

V rámci přípravy projektové žádosti je žadatel povinen vybrat minimálně jeden ukazatel výstupu pro příslušnou prioritní osu. Plánované hodnoty ukazatele/ukazatelů musí být jasně a reálně kvantifikovány a v projektové žádosti musí být vyjmenovány a popsány. Plánované hodnoty ukazatelů musí být propojeny s klíčovými aktivitami a cílem mikroprojektu.

Prioritní osa 2

 • Počet elementů kulturního / přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou
 • Počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví
 • Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví

Prioritní osa 4

 • Počet partnerů zapojených do společných aktivit

Výzvy pro sběr mikroprojektů:

V rámci Fondu mikropprojektů bude realizována jedna průběžná výzva, kterou vyhlašuje Správce Fondu mikroprojektů. Projektové žádosti budou přijímány v rámci jednotlivých bloků výzvy (konečné termíny přijímání žádostí v rámci jednotlivých bloků budou zveřejněny na www.regionbeskydy.cz). O přidělení dotace rozhoduje na základě hodnocení regionálních expertů Euroregionální řídící výbor.

Projektové žádosti se vyplňují v systému MS2014+: https://mseu.mssf.cz/

Projektovou žádost předkládá žadatel Správci elektronicky, přes systém MS2014+ (generátor žádostí) a potvrzuje ji kvalifikovaným elektronickým podpisem.

K podání projektové žádosti je tedy nutné si předem zajistit platný elektronický podpis. Více informací k elektronickému podpisu naleznete zde: http://www.postsignum.cz/

Tematické zaměření výzev:

Pro naplnění podmínek a cílů, které jsou definovány pro Fond mikroprojektů, je Správce Fondu mikroprojektů oprávněn usměrňovat tematické zaměření předkládaných mikroprojektů včetně možnosti vymezení žadatelů. Správce Fondu mikroprojektů tedy může vyhlásit jeden blok výzvy společně pro všechny mikroprojekty, tj. pro všechny aktivity v rámci obou prioritních os, pro všechny typy mikroprojektů atd. Zároveň je oprávněn vyhlašovat také tematické výzvy s určitým zaměřením, které budou určeny pouze např. pro určitou skupinu žadatelů (např. pro nové žadatele – viz níže), pro určitou oblast aktivit (tj. pouze pro jednu prioritní osu nebo jeden zvolený indikátor mikroprojektu) či pro určité typy mikroprojektů (tj. pro společné, partnerské a samostatné mikroprojekty) apod.

„Nový žadatel“:

Nový žadatel je subjekt, který se dosud neúčastnil (věcně ani finančně) žádného mikroprojektu v rámci Fondu mikroprojektů v Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR v programovém období 2007-2013. Za mikroprojekt realizovaný novým žadatelem se považuje jeho první žádost o spolufinancování předložená na EŘV a schválená ze strany EŘV. V případě předložení několika mikroprojektů na stejné zasedání EŘV se všechny považují za mikroprojekty předložené novým žadatelem. Za mikroprojekty nového žadatele se pokládají také ty mikroprojekty, které jsou předkládány subjekty bez právní subjektivity (a které dosud prostředky na mikroprojekty z FMP OPPS ČR-PR 2007-2013 nečerpaly) přes zřizující instituce, které již prostředky z FMP OPPS ČR-PR 2007-2013 čerpat mohly. V případě, že první žádost předložená na EŘV novým žadatelem nebude schválená ze strany EŘV, bude tento žadatel při předložení další projektové žádosti znovu považován za nového žadatele.

Poskytování konzultací:

Projektové záměry je možné osobně konzultovat v kanceláři Správce Fondu mikroprojektů ve Frýdlantě nad Ostravicí a to po předchozí telefonické domluvě na čísle 739 203 934. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

U Fondu mikroprojektů není žadatel povinen předem zasílat a konzultovat projektové záměry se Správcem Fondu mikroprojektů. Osobní konzultace jsou však doporučovány.