Grantové programy 2014 - 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.

 

Výzvy pro předkládání MP

Výzva k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v programovém období 2014 - 2020

Euroregion Beskydy jako Správce Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy / Beskidy, který je realizován v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, vyhlašuje dnem 16. května 2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty.

Termíny, ve kterých je nutné pro daná zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) předložit žádosti o dotaci včetně případných omezujících podmínek pro dané kolo výzvy, dále termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), na kterých budou projednávány předložené žádosti o dotaci, zveřejňuje Správce Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy / Beskidy průběžně prostřednictvím Harmonogramu Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy / Beskidy.

Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz/.


Harmonogram Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy / Beskidy

Zasedání EŘV čísloKonečný termín pro předložení žádosti o dotaciTermín zasedání EŘVZaměření dílčího kola výzvy na prioritní osy a typy projektů
Prioritní osa 2Prioritní osa 4Poznámka
ABCABC
17. PŘÍJEM PROJEKTŮ UKONČEN            
16. 31.03.2022 02.-03. 06. 2022 X X X X X X PO 2 - CZ i PL žadatelé-bez omezení PO 4 - CZ i PL žadatelé-jen projekty s max. dotací do 10 000 EUR/projektový partner  UPOZORNĚNÍ: projekty musí být ukončeny nejpozději k 31.12.2022
15. 30.09. 2021 20. 12. 2021 X - - - - - PO 2 - CZ žadatelé-jen projekty typu A s polským vedoucím partnerem, PL žadatelé–bez omezení   PO 4–pro CZ i PL žadatele příjem projektů zastaven
14. 27.04.2021 29. 06. 2021 X - - - X X

PO 2 - CZ žadatelé-jen projekty typu A s polským vedoucím partnerem, PL žadatelé–bez omezení   PO 4–CZ žadatelé jen MP s EFRR ve výši 2 - 5 tis. EUR, PL žadatelé–bez omezení

 
13. 18.02.2021 29. 04. 2021 X - - - X X PO 2 – česká část alokace vyčerpaná, lze realizovat jen projekty typu A s polským vedoucím partnerem   PO 4 – jen MP s EFRR ve výši 2 - 5 tis. EUR nebo projekty typu A s polským vedoucím partnerem
12. 24.09. 2020 17. 12. 2020 - X X - X X

PO 2 – jen MP naplňující indikátory: 

-Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví

-Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví

PO 4 – jen MP s EFRR ve výši 2 - 5 tis. EUR nebo projekty typu A s polským vedoucím partnerem

11. 02.04.2020 29. 07. 2020 X X X - X X

PO 2 – jen MP naplňující indikátory: 

-Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví

-Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví

PO 4 – jen MP s EFRR ve výši 2 - 5 tis. EUR

10. 15.01.2020 21. 05. 2020 X X X

PO 2 – jen MP naplňující indikátory: 

-Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví

-Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví

9. 25.06.2019 24. 09. 2019 X X X  -  X  X

PO 2 – jen MP naplňující indikátory: 

-Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví

-Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví

PO 4 – jen MP s EFRR ve výši 2 - 5 tis. EUR

8. 02.04.2019 11. 06. 2019 X X X X X X bez omezení
7. 12.09.2018 30. 10. 2018 X X X X X X  bez omezení
6. 12.04.2018 19.06.2018 X X X X X X

PO 2 - vše mimo aktivity „Rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit“

PO 4 - bez omezení

5. 19.12.2017 28.03.2018 X X X X X X bez omezení
4. 06.09.2017 26.10.2017 X X X X X X C - jen noví žadatelé
3. 23.05.2017 27.07.2017 X X X X X X C - jen noví žadatelé
2. 15.11.2016 14.02.2017 X X X X X X bez omezení
1. 15.07.2016 27.09.2016 X X X X X X bez omezení

„Nový žadatel“:

Nový žadatel je subjekt, který se dosud neúčastnil (věcně ani finančně) žádného mikroprojektu v rámci Fondu mikroprojektů v Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR v programovém období 2007-2013. Za mikroprojekt realizovaný novým žadatelem se považuje jeho první žádost o spolufinancování předložená na EŘV a schválená ze strany EŘV. V případě předložení několika mikroprojektů na stejné zasedání EŘV se všechny považují za mikroprojekty předložené novým žadatelem. Za mikroprojekty nového žadatele se pokládají také ty mikroprojekty, které jsou předkládány subjekty bez právní subjektivity (a které dosud prostředky na mikroprojekty z FMP OPPS ČR-PR 2007-2013 nečerpaly) přes zřizující instituce, které již prostředky z FMP OPPS ČR-PR 2007-2013 čerpat mohly. V případě, že první žádost předložená na EŘV novým žadatelem nebude schválená ze strany EŘV, bude tento žadatel při předložení další projektové žádosti znovu považován za nového žadatele.

Poskytování konzultací:

Projektové záměry je možné osobně konzultovat v kanceláři Správce Fondu mikroprojektů ve Frýdlantě nad Ostravicí a to po předchozí telefonické domluvě na čísle 739 203 934. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

U Fondu mikroprojektů není žadatel povinen předem zasílat a konzultovat projektové záměry se Správcem Fondu mikroprojektů. Osobní konzultace jsou však doporučovány.