Grantové programy 2021 - 2027

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2021-2027 správcem Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy. Fond malých projektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, který navazuje na dřívější program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020. Od podzimu 2023 mohou vhodní žadatelé, zejména veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, požádat prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy o dotaci na menší projekty lokálního významu vykazující přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

 

publicita 21 27

Informace o programu

Program má s ohledem na svou přeshraniční povahu specifická pravidla. Každého projektu se musí zúčastnit minimálně jeden český a jeden polský projektový partner. Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího projektového partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu. Projekt musí mít pozitivní dopad na programové území a splnit minimálně tři ze čtyř kritérií přeshraniční spolupráce.

Fond malých projektů

I v novém období budou Fondy součástí přeshraničních programů. Celková částka alokovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR") na realizaci malých projektů v rámci Fondů malých projektů pro období 2021-2027 činí 28 619 281 €. Tato částka je rozdělena mezi jednotlivé euroregiony.

Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z nařízení vyplývá povinnost uplatnění zjednodušených možností vykazování, a to u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR. Mezi zjednodušené varianty vykazování nákladů se řadí použití jednotkových nákladů (tzv. unit costs), paušálních částek (tzv. lump sums) a paušálních sazeb (tzv. flat rates), případně kombinace všech těchto třech typů.

Fond malých projektů bude v novém období podporovat rozvoj cestovního ruchu (Prioria 2) a prohlubování vazeb obyvatel a institucí v česko-polském příhraničí (Priorita 4).

Priorita 2 – CESTOVNÍ RUCH; cíl 2.1 - Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí. Částka k dispozici: 1 042 760 €.

Priorita 4 - SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL; cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí. Částka k dispozici: 1 085 321,00 €.

Územní vymezení Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy

Na českém území je územní vymezení pro Fond malých projektů tvořeno
správním územím měst a obcí (členské obce Region Beskydy):
CZ     7 / 85

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

 • Albrechtice
 • Bruzovice
 • Dolní Domaslavice
 • Horní Bludovice
 • Horní Domaslavice
 • Lučina
 • Pazderná
 • Soběšovice
 • Těrlicko
 • Žermanice

Sdružení měst a obcí Region Slezská brána

 • Kaňovice
 • Paskov
 • Řepiště
 • Sedliště
 • Šenov
 • Václavovice
 • Vratimov
 • Žabeň

Zájmové sdružení Frýdlantsko–Beskydy

 • Baška
 • Bílá
 • Čeladná
 • Frýdlant nad Ostravicí
 • Janovice
 • Kunčice pod Ondřejníkem
 • Lhotka
 • Malenovice
 • Metylovice
 • Ostravice
 • Pržno
 • Pstruží
 • Staré Hamry

Dobrovolný svazek obcí Olešná

 • Frýdek-Místek
 • Staré Město
 • Sviadnov

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

 • Brušperk
 • Fryčovice
 • Hukvaldy
 • Kateřinice
 • Kozlovice
 • Krmelín
 • Palkovice
 • Petřvald
 • Stará Ves nad Ondřejnicí
 • Staříč

Sdružení obcí povodí Morávky

 • Dobratice
 • Dobrá
 • Krásná
 • Morávka
 • Nižní Lhoty
 • Nošovice
 • Pražmo
 • Raškovice
 • Vojkovice
 • Vyšní Lhoty

Sdružení obcí povodí Stonávky

 • Dolní Tošanovice
 • Hnojník
 • Horní Tošanovice
 • Komorní Lhotka
 • Ropice
 • Řeka
 • Smilovice
 • Střítěž
 • Třanovice
 • Vělopolí
Na polském území je územní vymezení pro Fond malých projektů tvořeno správním územím:
Část NUTS III Województwa Śląskiego:
PL     4 / 26

Okres Pszczyński

 • Goczałkowice-Zdrój
 • Kobiór
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Pszczyna
 • Suszec

Okres Żywiecki

 • Żywiec
 • Czernichów
 • Gilowice
 • Jeleśnia
 • Milówka
 • Koszarawa
 • Lipowa
 • Łękawica
 • Łodygowice
 • Rajcza
 • Ślemień
 • Świnna
 • Ujsoły
 • Węgierska Górka
 • Radziechowy Wieprz

město Bielsko-Biała

část okresu bielskiego

 • Bestwina
 • Buczkowice
 • Czechowice-Dziedzice
 • Kozy
 • Porąbka
 • Wilamowice
 • Wilkowice
 • Szczyrk 

Typy malých projektů a kritéria přeshraniční spolupráce

 • S vedoucím partnerem, kdy vedoucí i projektoví partneři mají finanční příspěvek.

Princip spočívá v tom, že jeden z projektových partnerů přebírá odpovědnost za malý projekt jako celek vůči Správci FMP a stává se Vedoucím partnerem. Vedoucí partner předkládá společnou projektovou žádost Správci FMP.

U malého projektu s Vedoucím partnerem musejí být splněna čtyři kritéria spolupráce: 

- společná příprava

- společná realizace

- společné financování

- společný personál

U projektů s partnerem z jiného euroregionu platí pravidlo, že se na tohoto partnera vztahují pravidla toho FMP, odkud pochází vedoucí partner (tj. euroregion, z jehož FMP se malý projekt podpoří).

 • Samostatně realizované, kdy finanční příspěvek má pouze projektový partner, který projekt předkládá.

Samostatně realizovaný malý projekt bez finanční účasti zahraničního partnera. Žadatel na jedné straně hranice žádá o finanční prostředky u Správce FMP, a to na celý malý projekt, který řídí. Jeho partner se projektu účastní ve fázi přípravy a realizace, zapojuje do malého projektu vlastní personál.

Samostatně realizované malé projekty musí naplňovat minimálně 3 kritéria spolupráce:

- společná příprava

- společná realizace

- společný personál

Finanční rozsah dotace 

Priorita 2 

Rozsah dotace z EFRR ve Fondu malých projektů 

Max. výše pro projekty bez vedoucího partnera (samostatně realizované) 

Max. výše pro projekty s vedoucím partnerem 

malé projekty  

30 000 EUR 

60 000 EUR 

malé projekty zaměřené na drobnou infrastrukturu v cestovním ruchu 

40 000 EUR 

80 000 EUR 

Priorita 4 

Rozsah dotace z EFRR ve Fondu malých projektů 

Max. výše pro projekty bez vedoucího partnera (samostatně realizované) 

Max. výše pro projekty s vedoucím partnerem 

malé projekty  

30 000 EUR 

60 000 EUR 

Minimální výše malých projektů 2 000 €.

Výše dotace EFRR

 • Spolufinancování max. 80% dotace z EFRR
 • Pro české žadatele – 20% z vlastních zdrojů
 • Pro polské žadatele – spolufinancování ze státního rozpočtu do výše 10% způsobilých výdajů (pro nevládní organizace, sdružení územních samosprávných celků a evropských seskupení územní spolupráce)

Financování

Zálohové ani průběžné financování malých projektů nebude ani v novém programovém období umožněno. Předfinancování malých projektů bude i nadále z vlastních zdrojů žadatele. Zavedení zjednodušených metod vykazování by však mělo zásadně urychlit závěrečnou kontrolu malých projektů, a tím i celý proces proplácení dotace.

Zavedení zjednodušených metod vyúčtování

 • Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z předpisů EU povinně vyplývá využití a uplatnění zjednodušených metod vykazování u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR.
 • Určitá forma zjednodušení tak bude aplikována u všech malých projektů.
 • Zjednodušené vykazování má za cíl maximální možnou mírou usnadnit jak přípravu projektové žádosti, tak následné závěrečné dokladování malých projektů.
 • V rámci závěrečného dokladování tak již ve většině případů nebudou dokládány a kontrolovány konkrétní účetní doklady.
 • V průběhu realizace projektu bude Správcem ověřováno, že je projekt realizován podle schválené projektové žádosti - kontroly na místě.
 • V průběhu kontroly dokladování po ukončení realizace projektu bude Správcem ověřováno, že byl projekt realizován podle schválené projektové žádosti - doložení podrobné závěrečné zprávy a dalších podpůrných dokumentů, prezenčních listin, fotodokumentace apod.

Doba realizace malého projektu

Doba trvání malého projektu je zpravidla 12 měsíců, v odůvodněných případech 18 měsíců. Doba trvání je uvedena ve Smlouvě o financování malého projektu.

Výzvy pro sběr malých projektů

V rámci Fondu malých projektů budou realizovány jednotlivé výzvy, které vyhlašuje Správce Fondu malých projektů. Projektové žádosti budou přijímány v rámci výzev (termíny přijímání žádostí budou zveřejněny na www.regionbeskydy.cz a v rámci monitorovacího systému na http://fmp.cz-pl.eu/). O přidělení dotace rozhoduje na základě hodnocení regionálních expertů Euroregionální řídící výbor.

Malé projekty k podání žádosti nevyužívají Monitorovací systém 2021+. Pro malé projekty (FMP) je využíván vlastní monitorovací systém, který je dostupný na adrese http://fmp.cz-pl.eu/. V projektové žádosti je třeba vyplnit všechny nezbytné údaje. Žádost je poté finalizována, následně je třeba projektovou žádost exportovat do PDF. Verzi v PDF je nutné elektronicky podepsat a poté podepsanou vložit jako přílohu do systému. Tím je žádost podána u Správce Fondu. Toto podání žádosti u Správce se považuje za zaevidování projektové žádosti.

K podání projektové žádosti je tedy nutné si předem zajistit platný elektronický podpis. Více informací k elektronickému podpisu naleznete např. zde: http://www.postsignum.cz/.

Ukazatelé výstupu malých projektů

 • každý projekt musí zvolit nejméně jeden indikátor výsledku
 • každý projekt může volit pouze indikátory přiřazené dané výzvě; z nich musí ovšem zvolit všechny indikátory, které jsou pro jeho projekt relevantní
 • všechny vybrané indikátory musí mít stanovenu cílovou hodnotu, kterou projekt plánuje dosáhnout
 • u všech vybraných indikátorů je nutné zvolit datum výchozí a cílové hodnoty
 • všechny vybrané indikátory výsledku je nutné během projektu sledovat a dosažené hodnoty vykázat

Možné indikátory v Prioritě 2:

 • výstupový indikátor RCO77 - Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • výsledkový indikátor RCR77 - Návštěvníci podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • výstupový indikátor RCO87 - Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce
 • výsledkový indikátor RCR84 - Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu
 • výsledkový indikátor 910061 - Počet osob se zvýšeným povědomím o podpořených turistických produktech
 • výstupový indikátor RCO85 - Účast na společných programech odborné přípravy
 • výsledkový indikátor RCR81 - Dokončené společné programy odborné přípravy

Možné indikátory v Prioritě 4:

 • výstupový indikátor RCO87 - Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce (povinný indikátor)
 • výsledkový indikátor RCR84 - Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu (povinný indikátor)
 • výstupový indikátor RCO115 - Společně organizované přeshraniční veřejné akce
 • výsledkový indikátor 918201 - Společně organizované přeshraniční veřejné události po dokončení projektu
 • výsledkový indikátor RCO81 - Účast na společných přeshraničních akcích

Tematické zaměření výzev

Správce FMP je oprávněn vyhlašovat omezené tematické výzvy s určitým zaměřením, které budou určeny pouze např. pro určitou skupinu žadatelů (např. pro nové žadatele, pro určitou oblast aktivit (např. pouze pro zvolený indikátor malého projektu) či pro určitý typ malého projektu (společný, samostatně realizovaný) apod.

V případě, že žadatel předloží projektovou žádost, která nesplňuje podmínky stanovené pro aktuální výzvu, je Správce oprávněn tento projekt zamítnout na základě nesplnění kritérií přijatelnosti.

Nový žadatel

Nový žadatel je subjekt, který se dosud neúčastnil (věcně ani finančně) žádného mikroprojektu v rámci Fondu mikroprojektů v Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020. Za malý projekt realizovaný novým žadatelem se považuje jeho první žádost o spolufinancování předložená na EŘV a schválená ze strany EŘV. V případě předložení několika malých projektů na stejné zasedání EŘV se všechny považují za malé projekty předložené novým žadatelem. Za malé projekty nového žadatele se pokládají také ty malé projekty, které jsou předkládány subjekty bez právní subjektivity (a které dosud prostředky na mikroprojekty z INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 nečerpaly) přes zřizující instituce, které již prostředky z FMP INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 čerpat mohly. V případě, že první žádost předložená na EŘV novým žadatelem nebude schválená ze strany EŘV, bude tento žadatel při předložení další projektové žádosti znovu považován za nového žadatele.

Poskytování konzultací:

Projektové záměry je možné osobně konzultovat v kanceláři Správce Fondu malých projektů ve Frýdlantě nad Ostravicí, a to po předchozí telefonické domluvě na čísle 739 203 934. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.