Grantové programy 2014 - 2020

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2014-2020 správcem Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který navazuje na dřívější programy Phare Credo a Phare CBC, program INTERREG III A a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko v období 2007-2013. Od 16. května 2016 mohou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem na území české a polské části Euroregionu Beskydy požádat prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy o dotaci na mikroprojekty typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikrprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad mikroprojektu pro česko-polské příhraničí.

 

Žadatel

Inspirujte se realizovanými mikroprojekty

Základní škola Šenov – Robokód přes hranici https://www.youtube.com/watch?v=EFNv8k8dNcU

Akrobacie bez hranic https://www.youtube.com/watch?v=MeMHX5Fv0IM&list=PLcyhiZ9qc3vKYFldOVUZG2A1R4s5uwNVe&index=2

Mikroprojekty realizované v roce 2019 https://www.youtube.com/watch?v=q9lCs4_1Sd8

 Projektová žádost

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz/. V záložce „Seznam programů a výzev“ žadatel vybere program INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v kterém si následně vybere výzvu v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy. Tato výzva je určena pro všechny typy mikroprojektů (A, B i C) a ve své základní podobě je dvojjazyčná, t.z. obsahuje pole k vyplnění v českém i polském jazyce. 

 Žadatel v elektronické žádosti povinně vyplní všechna žlutá pole.

V části indikátory žadatel zvolí u všech projektových partnerů jak indikátor výstupu (skupina 1), tak indikátor výsledku (skupina 2). Indikátor výstupu kvantifikuje a vymezí časově. Podle potřeby doplní Popis hodnoty v šedém poli. Indikátor výsledku rovněž vymezí časově, v poli výchozí a cílová hodnota doplní nulu a v šedém poli Popis hodnoty povinně uvede, jakým způsobem projekt přispívá k naplnění zvoleného indikátoru výsledku.

U mikroprojektu typu A (s Vedoucím partnerem)

se kompletní projektová žádost vyplňuje v obou jazycích, t.z. v českém i polském jazyce (obě jazykové verze musí být stejné).

  • Pro mikroprojekty typu A předkládá Vedoucí partner mikroprojektu jednu projektovou žádost za oba (všechny) partnery. V žádosti jsou zahrnuty výdaje obou (všech) partnerů formou rozpočtů. Partneři odpovídají za realizaci svých aktivit mikroprojektu dle popisů v projektové žádosti a dílčích rozpočtů.
  • Mikroprojekty typu A je možné předkládat pouze v rámci Euroregionu Beskydy (projektoví partneři musí mít právní subjektivitu a sídlo na území Euroregionu Beskydy

U mikroprojektu typu B a C

se dvojjazyčně vyplňují pouze níže uvedené části projektové žádosti:

v záložce „Projekt“
  • pole Název projektu
  • pole Anotace projektu
v záložce „Popis projektu“
  • pole Co je cílem projektu?
  • pole Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
  • pole Cílová skupina projektu
  • pole Udržitelnost projektu
v záložce „Přeshraniční spolupráce“
  • všechna pole
v záložce „Přeshraniční dopad“
  • všechna pole

Do všech ostatních povinných (žlutých) polí vyžadujících text v polském jazyce se uvede pomlčka tak, aby kontrolní systém aplikace toto pole vnímal jako vyplněné, nehlásil chybu a umožnil finalizaci žádosti. 
ms2014
 
PostSignum
 


Dokumentace fondu
Přílohy směrnice pro žadatele
Přílohy projektové žádosti
 
Přílohy pro přípravu smlouvy
 
Další přílohy

Poskytování konzultací:

Projektové záměry je možné osobně konzultovat v kanceláři Správce Fondu mikroprojektů ve Frýdlantě nad Ostravicí a to po předchozí telefonické domluvě na čísle 739 203 934. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

U Fondu mikroprojektů není žadatel povinen předem zasílat a konzultovat projektové záměry se Správcem Fondu mikroprojektů. Osobní konzultace jsou však doporučovány.