V současné době probíhá 15. kolo výzvy, které bude ukončeno 30. září 2021. Toto kolo je určeno pouze projektům prioritní osy 2, tedy projektům zaměřeným na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Čeští žadatelé se do této výzvy mohou zapojit pouze jako projektoví partneři projektů typu A, projektů s polským vedoucím partnerem. Na počátku roku 2022 proběhne poslední kolo výzvy. To bude určeno malým projektům prioritní osy 4, tedy projektů zaměřeným na spolupráci institucí a komunit v cz-pl příhraničí.

V rámci probíhajícího 15. kola výzvy budou zbývající finanční prostředky PO2 navázány na konkrétní mikroprojekty. Otevření PO2 i pro nadcházející, s největší pravděpodobností poslední 16. výzvu, bude závislé na aktuálním zájmu žadatelů a disponibilní alokaci. S určitostí lze říct, že 16. kolo výzvy bude patřit měkkým aktivitám malého rozsahu, protože výše dotace z EFRR pro jeden mikroprojekt bude pro tuto výzvu snížena cirka na polovinu. Snížení dotace pomůže uspokojit větší okruh žadatelů a zvýšit efektivitu čerpání. Dalším opatřením pro zvýšení efektivity čerpání v prioritní ose 4 je zkrácení realizační doby mikroprojektu. Všechna omezení včetně termínů pro odevzdání projektových žádostí a termínů projednání Euroregionálním řídícím výborem najdete na našich webových stránkách https://regionbeskydy.cz/grantove-programy/2014-2020/vyzvy-pro-predkladani-mp . 

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

zpět na výčet další