Od dubna do prosince realizoval Region Beskydy společně s polským sdružením Stowarzyszenie Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Bialej projekt učíme se u sousedů, který byl zaměřen především na přenos dobré praxe a výměnu zkušeností mezi městy, obcemi a dalšími organizacemi sídlícími v česko-polsko-slovenském Euroregionu Beskydy.

Region Beskydy v rámci projektu zrealizoval dvě studijní cesty. Jena se uskutečnila na přelomu května-června 2022 především v polské části Euroregionu Beskydy a druhá na počátku října 2022, kdy do české části euroregionu přijela skupina polských starostů a dalších osob podílejících se na rozvoji polsko-české přeshraniční spolupráce. V rámci podzimní studijní cesty byly prezentovány nejzajímavější investiční projekty v české části euroregionu realizované v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy. 

Zajímavé projekty prezentoval Region Beskydy také na instagramovém profilu „Region_beskydy“. Prezentace na sociálních sítích byla zaměřena na ukončené projekty zaměřené na podporu a rozvoj cestovního ruchu, zejména na výstupy vlastních projektů, které byly realizovány v rámci programů přeshraniční spolupráce jak s polským partnerem „Stowarzyszenie Region Beskidy“, tak se slovenským partnerem sdružením „Región Beskydy“. Propagace na sociální síti Instagram bude pokračovat i po ukončení realizace projektu. A bude co propagovat, protože velká část investičních mikroprojektů realizovaných v rámci Fondu mikroprojektů bude ukončena a uvedena do provozu až na konci prosince 2022.

Projekt „Učíme se u sousedů“/ „Uczymy się u sąsiadów“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0003227, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Celkové náklady projektu činí: 22 371,- EUR, dotace z EFRR 19 015,35 EUR, z toho celkové náklady vedoucího partnera projektu „Region Beskydy“ činí 11 479,- EUR, dotace z EFRR 9 757,15 EUR. Celkové náklady projektového partnera Stowarzyszenie Region Beskidy činí 10 892,- EUR, dotace z EFRR 9 258,20 EUR.

předchozí zpět na výčet další