Publicita Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy / Beskidy

Pravidla pro propagaci mikroprojektů financovaných v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy / Beskidy se řídí stejně jako Program Interreg V-A Česká republika – Polsko Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) a Prováděcím nařízením Komise. Příjemce je v rámci propagace mikroprojektu povinen jasně uvést, že realizovaný mikroprojekt obdržel dotaci v rámci Programu, který je spolufinancován z ERDF. Požadavky v oblasti propagace mikroprojektu jsou závazné pro všechny aktivity prováděné v realizační fázi mikroprojektu a v době jeho udržitelnosti. Jejich neplnění má za následek krácení či nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených prostředků.

Žadatel/konečný uživatel je v rámci propagace mikroprojektu povinen zajistit, aby byly veřejnost i subjekty účastnící se mikroprojektu o této dotaci informovány vhodnými informačními opatřeními. Požadavky na dodržení odpovídající publicity mikroprojektu se vztahují i na ty činnosti, které jsou prováděny ještě před schválením mikroprojektu ze strany Euroregionálního řídícího výboru.

Veškeré povinnosti týkající se propagace mikroprojektu jsou uvedeny ve Směrnici pro žadatele, v Příručce pro příjemce/konečné uživatele, v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, v Prováděcím Nařízení Komise (EU) č. 821/2014 a v Pravidlech užití logotypů.

Legislativní rámec:Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu.

Veškerá informační a propagační opatření musí zahrnovat následující údaje:

Symbol Evropské unie

včetně odkazu na Evropskou unii (slovní spojení Evropská unie / Unia Europejska) a na Evropský fond pro regionální rozvoj (slovní spojení Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski fundusz rozwoju regionalnego) v českém a polském jazyce

vizualizace barevné varianty:


vizualizace monochromatické varianty:

 

Logo Programu CZ-PL

(logo cz–pl) včetně prohlášení Překračujeme hranice / Przekraczamy granice a letopočtu trvání programu 2014–2020 v českém a polském jazyce

vizualizace barevné varianty:


vizualizace monochromatické varianty:

 

Logo Euroregionu Beskydy

vizualizace barevné varianty:


vizualizace monochromatické varianty:

 

Dále doporučujeme uvádět odkaz na spolufinancování mikroprojektu z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Beskydy v rámci INTERREG V-A Česká republika – Polsko: „Mikroprojekt s názvem „….“ je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy“

Je třeba věnovat pozornost také barevnému provedení propagačních opatření. Použitá loga mají přesné barevné náležitosti. Je nutné brát také v potaz, zda-li budou výstupy mikroprojektu tištěny barevně nebo černobíle.

V případě malých propagačních předmětů (neplatí pro tiskoviny složené do malého formátu - např. mapa do kapsy) může být použita zkrácená verze publicity, a to z důvodu čitelnosti a přehlednosti. V tomto případě musí informační a propagační opatření zahrnovat logo cz-pl (bez prohlášení a letopočtů) a symbol Evropské unie včetně slovního spojení Evropská unie / Unia Europejska pod symbolem EU. Za malý propagační předmět je považován takový předmět, na který není možné umístění kompletního vizuálního značení, protože na předmětu není prostor pro umístění kompletního vizuálního značení (např. propiska). Při realizaci publicity je nutné dbát na čitelné, přehledné a srozumitelné provedení symbolů a textů.

UPOZORNĚNÍ: logo cz-pl a symbol EU včetně slovního spojení Evropská unie / Unia Europejska umístěné v bílém podkladovém obdélníku a musí mít nejmenší použitelnou výšku bílého podkladového obdélníku 15 mm. Pokud na malých propagačních předmětech budou umístěna loga/znaky jiných subjektů, musí být v tomto případě uvedena kompletní publicita, nestačí pouze tato zkrácená verze.

 

U předmětů trvalejšího charakteru je nutné, aby vizuální značení bylo součástí předmětu a nebylo uvedeno pouze na obalech. V takovýchto případech musí být dle pravidel vizuálního značení označen přímo samotný předmět.

U předmětů, kde je obal či krabička součástí daného předmětu, musí být pravidla vizuálního značení uvedeny minimálně na obalu.

U aktivit typu kulturní akce, konference, semináře apod. je konečný uživatel povinen během akce ústně informovat účastníky o spolufinancování ze zdrojů EU a viditelně umístit vlajku EU v místě konání akce. Na všech dokumentech vydaných v souvislosti s akcí (např. plakáty, pozvánky apod.) musí být uvedena pravidla Publicity v plném rozsahu.

Úplná varianta publicity Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy obsahuje „logo cz-pl“ včetně tří řádků textů, „symbol EU“ včetně tří řádků textů v bílém podkladovém obdélníku a „logo Euroregionu Beskydy“. Nejmenší použitelná velikost úplné varianty publicity je 10 mm výšky bílého podkladového obdélníku.

Úplná varianta publicity

vizualizace barevné varianty úplné publicity::


vizualizace monochromatické varianty:

 

 

Obecně platí, že spolufinancování ze zdrojů EU je třeba uvádět při všech projektových aktivitách. Umístění publicity formou potisku je povinné:

  • u vydaných propagačních materiálů, jedná se např. o mapy, publikace, brožury, informační tabule, letáky, pozvánky, plakáty, DVD, bannery aj.
  • u propagačních předmětů či cen a darů, jedná se např. o hrnky, termohrnky, cyklistické lahve, ručníky, bloky, desky, tužky, pastelky, propisky, klíčenky, přívěšky, flashky, tašky, hračky, trička, rozlišovací dresy aj.

Bílý podkladový obdélník symbolu EU musí být použit na všech barevných podkladech kromě bílého podkladu. Doporučujeme bílým obdélníkem podložit všechna použitá loga.

V případě použití jiných log/znaků/symbolů je nutné dodržet velikost těchto log/znaků/symbolů v maximální výšce publicity vyžadované Fondem mikroprojektů (loga ostatních subjektů nesmí být vyšší než povinná publicita v rámci Fondu mikroprojektů).

Všechna povinná propagační opatření jsou na daný předmět vytisknuta tak, aby byl text vždy čitelný, přehledný, srozumitelný a musí být umístěna na viditelném místě.

Výdaje na publicitu-propagaci jsou způsobilým výdajem, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu mikroprojektu.

Náklad na jakýkoliv výstup projektu, propagační předmět, dar či cenu v soutěži, který nebude řádně označen v souladu s pravidly pro propagaci, bude krácen v souladu se Smlouvou o financování mikroprojektu až do výše 100%.

Ke stažení: