Ve dnech 13. a 14. května letošního roku se Malenovicích na hotelu KAM uskutečnila konference Euroregionu Beskydy zaměřená na rozvoj cestovního ruchu, čerpání prostředků ze zdrojů Evropské unie, upevnění přeshraničních kontaktů v rámci regionu, posílení spolupráce měst a obcí a výměnu zkušeností mezi přeshraničními partnery v Euroregionu Beskydy. Konference se účastnilo cca 90 představitelů samospráv české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Konference byla realizována v rámci projektu „Cestovní ruch v Euroregionu Beskydy“.

Cílem konference byl přenos informací mezi představiteli obcí a měst regionu, státními organizacemi, správními úřady a poskytovateli dotací - především v rámci přeshraniční spolupráce a strukturálních fondů EU. Snahou organizátorů bylo informování samospráv a dalších subjektů působících na území regionu o dotačních možnostech nového programového období Evropské unie s cílem zvýšit absorpční kapacitu území, připravit nové projekty realizovatelné v nadcházejícím programovém období a tím posílit konkurenceschopnost regionu zejména v oblasti cestovního ruchu a zlepšení kvality života obyvatel příhraničí.

Konference byla na základě požadavků účastníků rozdělena do dvou částí. První část byla věnovaná národní problematice ovlivňující chod obcí – například problematice místních komunikací, životnímu prostředí nebo problematice poskytování dotací obcemi. Druhá část byla zaměřená na dotační problematiku. Účastníci se dozvěděli informace o možnostech čerpání finančních prostředků v rámci programu IROP, INTERREG V A Česká republika – Polská republika, INTERREG V A Slovenská republika – Česká republika a navazujících fondů mikroprojektů. Dále byli seznámeni se současným postavením Místních akčních skupin v rámci současné dotační politiky podporující venkov.

Konferenci zahájil nový předseda zájmového sdružení „Region Beskydy“ pan Karel Deutscher. Účast na konferenci přijali starostové a místostarostové měst a obcí Regionu Beskydy a slovenské části Euroregionu Beskydy, zástupci mikroregionů a jejich servisních organizací, zástupci MAS působících regionu a zástupci dalších subjektů zabývajících se čerpáním dotací.

Mikroprojekt „Cestovní ruch v Euroregionu Beskydy“ je realizován Regionem Beskydy v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty.

 

  

předchozí zpět na výčet další