15. ledna 2020 bude ukončen sběr projektů v rámci X. kola výzvy. V rámci X. kola výzvy mohou být předkládány pouze mikroprojekty zaměřené na Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, tedy mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 2 a naplňující indikátor/ukazatel:

  • „Počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví“
  • „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví”

Desáté kolo výzvy je určeno mikroprojektům zaměřeným na zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, tedy mikroprojektům zaměřeným na aktivity směřující k posílení cestovního ruchu v regionu.

Pro názornost uvádíme příklady projektových aktivit, které podporujeme, a které vedou právě k naplnění výše uvedených ukazatelů/indikátorů. Jedná se například o tyto aktivity:

   -  Výstavba či rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, pěších stezek, tematických naučných stezek apod. včetně doplňkové a související infrastruktury (stojany pro kola, informační tabule aj);

   -  Realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové plošiny apod.);

   -  Výstavba či zkapacitnění parkovišť u významných turistických destinací za podmínky jasného prokázání nedostatečnosti stávajících parkovacích kapacit a z toho plynoucího přímého negativního ovlivnění (snížení) využití návštěvnického potenciálu dané lokality či atraktivity a za předpokladu jednoznačně dominantního využití parkovacích ploch turisty;

   -  Tvorba a rozšiřování turistických informačních center nebo jiných způsobů informování o turistických atraktivitách v regionu (turistické infobody, infostánky, městské informační turistické systémy aj.);

   -  Infrastrukturní prvky umožňující bezbariérové přístupy pro osoby se sníženou schopností pohybu, (např. zvukové, grafické a podobné naváděcí systémy);

   -  Výstavba vyhrazených parkovacích stání pro handicapované a další skupiny se speciálními potřebami (např. rodiny s dětmi, senioři);

   -  Využití mobilních a dalších obdobných technologií při provádění propagace, prezentace a poskytování informovanosti o kulturních a přírodních atraktivitách ve společném pohraničí, s cílem zvýšení jejich zapojení (využití) v odvětví cestovního ruchu a zvýšení jejich návštěvnosti (využití těchto nástrojů pro prezentaci a propagaci turistických atraktivit regionu: audio průvodci, GPS technologie a nástroje, využití QR kódů, realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších);

   -  Aktivity spojené se společnými regionálními či tematickými kampaněmi realizovanými s cílem propagace přírodních a kulturních atraktivit společného pohraničí a zvýšení jejich návštěvnosti, například: pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity určených ať již široké veřejnosti nebo zaměřených na specifickou cílovou skupinu (informační letáky, mapy, publikace apod.), realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity, příprava a zavedení specifických nástrojů podpory cestovního ruchu (turistické karty, rodinné pasy apod.), organizace akcí propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm;

   -  Účast na veletrzích a na obdobných propagačních akcích v oblasti cestovního ruchu, realizovaných jednoznačně s cílem podpory cestovního ruchu v příhraničním území a u kterých lze předpokládat, že budou mít dopad na cílové skupiny návštěvníků programového území.

 

O předložených projektech rozhodne Euroregionální řídící výbor Fondu mikroprojektů ER Beskydy na svém zasedání, které se uskuteční na přelomu března / dubna 2020.

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

předchozí zpět na výčet další