V rámci posledního 16. kola kontinuální výzvy budou do Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy přijímány projekty prioritní osy 2 bez omezení a projekty prioritní osy 4 s maximální dotací 10 000 Eur pro projektového partnera. V rámci tohoto kola výzvy bude rozdělena zbývající alokace PO 2 ve výši cca 100 tis EUR a rovněž zbývající alokace PO 4 ve výši cca 180 tis EUR. Uvedené částky mohou být navýšeny o zůstatky z realizovaných a vyúčtovaných projektů.

Euroregion Beskydy prodlužuje až do 31. března 2022 příjem projektů v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020. Hlavními důvody prodloužení příjmu projektů v rámci posledního kola výzvy bylo zvýšení disponibilní alokace Fondu v důsledku odstoupení příjemců dotace od realizace již schválených a zasmluvněných mikroprojektů, důraz na kvalitu připravovaných projektů a zapojení širokých cílových skupin do přípravy mikroprojektů. Prodloužení příjmu projektů umožní žadatelům lépe prokonzultovat projektové záměry s důrazem na přeshraniční dopad projektů a precizněji připravit projektové návrhy.

Předkládány mohou být projekty v obou prioritních osách, tedy projekty zaměřené jak na spolupráci institucí a komunit, tak projekty zaměřené na zachování kulturního a přírodního dědictví včetně podpory společných aktivit realizovaných v cestovním ruchu. Všechny projekty Fondu musí být ukončeny nejpozději k 31.12.2022, proto doporučujeme připravovat jen jednoduché projekty s krátkou dobou realizace. Optimální délka realizace připravovaného mikroprojektu je závislá na počtu projektových aktivit. Pro aktuální kolo výzvy doporučujeme připravovat projekty s maximálně dvěma klíčovými aktivitami.

Pro inspiraci uvádíme několik příkladů, které mohou být realizovány v prioritní ose 4

  • Přeshraniční setkávání zájmových skupin (například sportovní či kulturní aktivity, spolupráce škol, výtvarné soutěže, hudební soutěže)
  • Navazování nových kontaktů, výměna zkušeností, výměna dobré praxe (workshopy, tvořivé dílny-tradiční lidová kultura, studijní cesty, konference, společné plenéry-například řezbářské sympózium, výstavy)
  • Podpora spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení, kurzů, studijních cest či exkurzí(spolupráce knihoven, přenos kultury formou předčítání polských a českých autorů)

Projekty předložené do konce března budou projednány výborem pravděpodobně v květnu 2022. Nejzazší termín ukončení realizace nesmí přesáhnout 31. prosinec 2022, kdy končí realizace všech projektů Fondu. Bližší informace o podmínkách zpracování a předkládání projektů najdete na https://regionbeskydy.cz/grantove-programy/2014-2020.

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

předchozí zpět na výčet další