Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 18. zasedání konaném dne 09.03.2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti propagace území a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce, financování provozních výdajů včetně personálních výdajů a výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Region Beskydy je součástí implementační struktury Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a v rámci Programu spravuje společně s polským sdružením Region Beskidy Fond mikroprojektů v Euroregionu Beskydy. V důsledku pandemie Covid-19 se posunuje realizace mikroprojektů realizovaných v rámci Fondu, čímž se prodlužuje realizace Fondu a zároveň zpožďuje zahájení realizace fondů pro nové programové období 2021-2027. Tento časový nesoulad negativně ovlivňuje financování mzdových nákladů zaměstnanců, kteří se na správě a administraci Fondu podílejí. Finanční prostředky určené na administraci Fondu v programovém období 2014-2020 jsou již vyčerpány. Realizace projektu Fond pro období 2021-2027 bude zahájena nejdřív v roce 2023. Vzhledem k socioekonomické situaci je prvořadým úkolem každé organizace udržet kvalifikované zaměstnance a těm poskytnout adekvátní platové ohodnocení. Proto Region Beskydy využívá neinvestiční dotace k pokrytí platu finančního manažera projektu Fond mikroprojektů v ER Beskydy. Prostředky z poskytnuté dotace částečné pokryjí mzdy manažera v roce 2022, případně na počátku roku 2023, tím bude zajištěna plynulá administrace Fondu 2014-2020 a přechod na nové programové období.

Region Beskydy dále plní důležitou úlohu při popularizaci a propagaci přeshraniční spolupráce. Realizuje řadu přeshraničních projektů zaměřených na propagaci kulturního a přírodního dědictví euroregionu, spolupráci institucí a transfer dobré praxe. Všechny projektové aktivity musí Region Beskydy předfinancovat z vlastních zdrojů. 

Díky poskytnuté dotaci bude možné zrealizovat všechny stanovené úkoly a aktivity a zajistit tak plynulý chod sdružení i v roce 2022. Dotace bude použita na financování výše uvedených aktivit v roce 2022, případně v první polovině roku 2023.

předchozí zpět na výčet další