Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 4. zasedání konaném dne 06.03.2019 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 500 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy. 

Region Beskydy již téměř 20 let úzce spolupracuje s partnery ze sousedních zemí při realizaci společných projektů zaměřených především na propagaci území, cestovní ruch, kulturu, sport a vzdělávání. Vzhledem k dlouhodobému partnerství v rámci euroregionu, zkušenostem s realizací projektů a úzké vzájemné spolupráci je Region Beskydy zkušeným a úspěšným realizátorem společných přeshraničních projektů. V roce 2019 bude zahájena realizace česko-slovenského projektu „Propagujeme se navzájem“, jehož cílem je propagace území prostřednictvím klasických i moderních forem. Region Beskydy v roce 2019 dále plánuje přípravu a realizaci projektu spolupráce institucí a komunit s polským partnerem s názvem „Propagujeme 2x více“. Mimo uvedených projektů budou v letošním roce vydány nové tištěné propagační materiály týkající se přírodních, kulturních a turistických zajímavostí území. Propagační materiály Region Beskydy distribuuje za pomoci partnerů v tuzemsku i zahraničí. Region Beskydy se společně se zahraničními partnery v roce 2019 zúčastní veletrhů cestovního ruchu zejména v Polsku a prostřednictvím města Bielsko-Biala také v dalších evropských destinacích. Prostřednictvím propagačních materiálů v polském a anglickém jazyce prezentuje turistické možnosti a zajímavosti členských obcí Regionu Beskydy široké veřejnosti za účelem zvýšení návštěvnosti regionu, posílení cestovního ruchu v regionu a prodloužení hlavní turistické sezóny. Širokou škálu vydávaných tematicky zaměřených propagačních materiálů dodává Region Beskydy k distribuci na pobočky Turistického informačního centra Frýdek-Místek, se kterým úzce spolupracuje. U nejžádanějších materiálů zajišťuje Region Beskydy reedici a dotisk. V roce 2019 se připravuje nové vydání cyklo-mapy Ostrava-Beskydy včetně přesahu na Slovensko. Ve všech materiálech vydávaných Regionem Beskydy je vyčleněn prostor turistické nabídce města Frýdek-Místek. 

Region Beskydy v předchozích letech realizoval řadu projektů, jejichž výstupem bylo pořízení majetku (informační kiosky, webkamery, webové aplikace, informační cedule), který vyžaduje pravidelnou údržbu, ale náklady údržbu a provoz majetku již nejsou danými projekty kryty. Financování těchto nákladů je zahrnuto v provozní dotaci. 

V dubnu 2019 připravuje Region Beskydy první ze série vzdělávacích aktivit, která je určena představitelům obcí a měst regionu. Obdobná školení a semináře budou probíhat i v druhé polovině roku a v letech následujících. 

Díky poskytnuté dotaci bude možné zrealizovat všechny stanovené úkoly a aktivity a zajistit tak plynulý chod sdružení v roce 2019. Dotace bude použita na financování výše uvedených aktivit v roce 2019 a první polovině roku 2020.

 

předchozí zpět na výčet další