V úterý 11. června 2019 se uskutečnilo v sídle sekretariátu polského sdružení „Region Beskidy“ v Bielsku-Bialej osmé zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. 

Členové výboru rozhodovali o dvou desítkách mikroprojektů, které splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a byly postoupeny k hodnocení věcné kvality a hodnocení přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu. V rámci osmého kola výzvy byl velký zájem o mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit. Celkem bylo v této ose předloženo 17 mikroprojektů. Pouze pět mikroprojektů bylo předloženo v prioritní ose 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Vzhledem k rychlosti čerpání finančních prostředků alokovaných pro osu 4 rozhodl výbor o snížení maximální dotace pro projekt na 5 000 EUR. Cílem tohoto opatření je vyčerpání zbývajících prostředků jen na malé projekty typu „lidi lidem“ a optimální naplnění programového indikátoru „počet partnerů zapojených do projektových aktivit“. Výbor omezil rovněž budoucí možnosti čerpání v prioritní ose 2. Stanovil, že nově předkládané projekty musí naplňovat buď indikátor „Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví“ nebo indikátor „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví“. 

Euroregionální řídící výbor schválil či schválil s podmínkou 17 mikroprojektů. Tři mikroprojekty byly zamítnuty, přičemž bylo žadatelům doporučeno, aby je přepracovali a opravené předložili v rámci některého z následujících kol výzvy. 

Informace o projednávaných projektech naleznete v Seznamu realizovaných mikroprojektů, který je umístěn na tomto webu v sekci Grantové programy 2014 - 2020. 

UPOZORŇUJEME, že nejbližší sběr mikroprojektů v rámci následujícího kola průběžné výzvy bude ukončen v úterý 25. června. Desáté kolo výzvy proběhne na počátku roku 2020. 

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Foto 1

Foto 2

 

předchozí zpět na výčet další