Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 8. zasedání konaném dne 04.03.2020 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 500 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Již 20 let Region Beskydy úzce spolupracuje s partnery ze sousedních zemí při realizaci společných projektů zaměřených především na propagaci území, cestovní ruch, kulturu, sport a vzdělávání. Vzhledem k dlouhodobému partnerství v rámci euroregionu, zkušenostem s realizací projektů a úzké vzájemné spolupráci je Region Beskydy zkušeným a úspěšným realizátorem společných přeshraničních projektů. V roce 2020 budou realizovány tyto projekty:

  • „Propagujeme se navzájem“ – program Interreg V-A SK-CZ, Fond malých projektů;
  • „Společně v Euroregionu Beskydy“ – program Interreg V-A SK-CZ, Fond malých projektů;
  • „Naučné stezky v Beskydech“ – program Interreg V-A SK-CZ, Fond malých projektů;
  • „Dřevěná architektura v Beskydech“ – program Interreg V-A SK-CZ, Fond malých projektů;
  • „Propagujeme 2x více“ – program Interreg V-A CZ-PL, Fond mikroprojektů.

Cílem všech uvedených projektů je propagace území a euroregionu jako mezinárodního společenství prostřednictvím webových portálů, tištěných materiálů, sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit. Region Beskydy se společně se zahraničními partnery zúčastnil v roce 2020 veletrhů cestovního ruchu v Bratislavě a Wroclawi, na kterých byly distribuovány propagační materiály realizované sdružením v předchozích letech.  

V roce 2020 bude vydána nová cyklo-mapa Ostrava-Beskydy včetně přesahu na Slovensko. V druhé polovině roku bude zahájena příprava tištěných materiálů o naučných stezkách a dřevěné architektuře v Beskydech. Proběhne atletické mistrovství Euroregionu Beskydy pro žáky základních škol, řada soutěží pro širokou veřejnost a několik vzdělávacích akcí. 

Region Beskydy v předchozích letech realizoval řadu projektů, jejichž výstupem bylo pořízení majetku (webové aplikace, webové portály, informační cedule), který vyžaduje pravidelnou údržbu a aktualizaci, ale tyto náklady na provoz majetku již nejsou danými projekty kryty.  Financování těchto nákladů je zahrnuto v provozní dotaci.

V dubnu 2020 připravuje Region Beskydy první ze série vzdělávacích aktivit, která je určena představitelům obcí a měst regionu.

Díky poskytnuté dotaci bude možné zrealizovat všechny stanovené úkoly a aktivity a zajistit tak plynulý chod sdružení v roce 2020. Dotace bude použita na spolufinancování výše uvedených aktivit v roce 2020 a první polovině roku 2021.

 

předchozí zpět na výčet další