Ve středu 29. července 2020 se uskutečnilo na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. V důsledku pandemie covid-19 probíhalo jednání kombinovanou formou prezenčního zasedání a videokonference. 

Členové výboru rozhodovali o osmnácti mikroprojektech, které splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a byly postoupeny k hodnocení věcné kvality a hodnocení přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu. V rámci jedenáctého kola výzvy převažovaly projekty prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti zaměřené na podporu a rozvoj cestovního ruchu v Euroregionu Beskydy. Zájem byl také o mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit. Celkem bylo v této ose předloženo 8 mikroprojektů, z toho dva mikroprojekty typu A s polským vedoucím partnerem. 

Po 11. zasedání výboru je alokace určená na mikroprojekty českých žadatelů téměř vyčerpaná. Pro projekty PO 2 zbývá dočerpat včetně úspor z předchozích kol výzvy cca 55 tis. EUR a v PO 4 cca 22 tis. EUR. Vzhledem k rychlosti čerpání finančních prostředků alokovaných pro osu 4 bylo od 9. kola výzvy rozhodnuto o snížení maximální dotace pro projekt na 5 000 EUR. Cílem tohoto opatření v PO 4 je vyčerpání zbývajících prostředků jen na malé projekty typu „lidi lidem“ a optimální naplnění programového indikátoru „počet partnerů zapojených do projektových aktivit“. V prioritní ose 2 nejsou projekty omezovány výškou dotace, ale aktivitami, jejíž realizace přispěje k naplňování jednoho ze dvou indikátorů výsledku. Projekty PO 2 musí obsahovat aktivity naplňující indikátor „Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví“ nebo indikátor „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví“. 

Euroregionální řídící výbor schválil či schválil s podmínkou všechny předložené mikroprojekty. Rozhodl dále o schválení podstatných změn mikroprojektů, které v důsledku pandemie covid-19 požádaly o prodloužení realizace nad 18 měsíců či změnu projektových aktivit. 

Aktuální informace o projednávaných projektech naleznete v Seznamu realizovaných mikroprojektů, který je umístěn na tomto webu v sekci Grantové programy 2014 - 2020. 

UPOZORŇUJEME, že nejbližší sběr mikroprojektů v rámci následujícího kola průběžné výzvy bude ukončen ve čtvrtek 24. září 2020. Třinácté - pro české žadatele pravděpodobně poslední kolo výzvy - proběhne na počátku roku 2021. 

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

IMG 7552

IMG 7554

IMG 7559

IMG 7566

IMG 7568

 

předchozí zpět na výčet další