Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG Česká republika – Polsko a INTERREG Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Důsledky protiepidemických opatření, které vyvolal COVID-19, dopadly velmi silně na přeshraniční aktivity Euroregionu Beskydy. Uzavřené hranice, omezení pohybu osob mezi jednotlivými členskými státy euroregionu zapříčinily utlumení plánovaných společných aktivit euroregionu a přenesení přeshraniční spolupráce do on-line prostoru. Vzhledem k tomu bylo nutné zajistit pro sdružení odpovídající komunikační techniku a programové vybavení, které umožní organizaci videokonferencí, workshopů a dalších setkání on-line formou. Epidemická situace v České republice, Polsku a na Slovensku výrazně ovlivňuje zájem veřejnosti, zejména měst, obcí a neziskových organizací, o společnou realizaci přeshraničních aktivit a společných projektů. Nejasná predikce vývoje epidemie a přetrvávající opatření přijatá k zamezení šíření COVID-19 negativně ovlivňují naplňování měřitelných ukazatelů Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy, který Region Beskydy v roli vedoucího partnera řídí. Vzhledem k tomu je nutné propagovat přeshraniční spolupráci, seznamovat odbornou veřejnost s alternativními způsoby přeshraniční spolupráce a ukazovat příklady dobré praxe.

Region Beskydy úzce spolupracuje s partnery ze sousedních zemí při realizaci společných projektů zaměřených především na propagaci území, cestovní ruch, kulturu, sport a vzdělávání. Díky pevným vazbám s partnery v rámci Euroregionu Beskydy a zkušenému projektovému týmu realizoval Region Beskydy řadu společných přeshraničních projektů. V roce 2021 bude pokračovat v realizaci česko-slovenského projektu „Naučné stezky v Beskydech“, jehož cílem je inventarizace a propagace naučných stezek v CZ a SK části euroregionu, zahájí realizaci česko-polského projektu „Přeshraniční turistická značka Beskydy“, jehož cílem je propagace regionu, zejména hor a horské turistiky a také zahájí realizaci česko-slovenského projektu „Dřevěná architektura v Beskydech“. Všechny aktivity výše uvedených projektů musí Region Beskydy předfinancovat z vlastních zdrojů.

V roli projektového partnera bude Region Beskydy pomáhat slovenskému sdružení Región Beskydy při realizaci mikroprojektů zaměřených na propagaci území euroregionu a přípravu nových propagačních materiálů.

Region Beskydy společně se zahraničními partnery započal přípravu nového programového období 2021 – 2027, ve kterém se společně s polským partnerem bude opět ucházet o administraci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy. Aktuální potřeby a absorpční kapacita území musí být podložena strategickými dokumenty euroregionu. 

Region Beskydy v předchozích letech realizoval řadu projektů, jejichž výsledkem bylo pořízení majetku či jiných dlouhodobých výstupů, které vyžadují údržbu a aktualizaci. Financování těchto nákladů je zahrnuto v provozní dotaci.

Region Beskydy přesunul sérii vzdělávacích akcí, která měla proběhnout v roce 2020, na letošní rok. Pokud epidemická situace dovolí, proběhne v druhé polovině roku 2021 odborný seminář zaměřený na ukázky dobré praxe a další vzdělávací akce.  

Díky poskytnuté dotaci bude možné zrealizovat všechny stanovené úkoly a aktivity a zajistit tak plynulý chod sdružení i v roce 2021. Dotace bude použita na financování výše uvedených aktivit v roce 2021 a první polovině roku 2022.

předchozí zpět na výčet další