Grantové programy 2021 - 2027

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2021-2027 správcem Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy. Fond malých projektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, který navazuje na dřívější program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020. Od podzimu 2023 mohou vhodní žadatelé, zejména veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, požádat prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy o dotaci na menší projekty lokálního významu vykazující přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

 

publicita 21 27

Příjemce

Konečný uživatel je subjekt, kterému byla ze strany Euroregionálního řídícího výboru schválena žádost o dotaci na malý projekt. Je to subjekt, který realizuje malý projekt a přijímá finanční prostředky na realizaci mikroprojektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) od Správce Fondu na základě Smlouvy o financování malého projektu uzavřené s příslušným Správcem.

Malé projekty s vedoucím partnerem

Vedoucí partner je povinen vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro příjem dotace od Správce Fondu a vyplacení příslušné části dotace dotčeným partnerům malého projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely malého projektu.

Samostatně realizované malé projekty

Konečný uživatel není povinen zřizovat samostatný bankovní účet pro realizaci malého projektu.

Publicita

Poskytnutí dotace z programu musí být dostatečně prezentováno a zviditelněno. Povinnými nástroji jsou:

  • plakát minimální velikosti A3 nebo rovnocenné elektronické zobrazovací zařízení
  • webová stránka a stránka na sociálních sítích
  • prohlášení zdůrazňující podporu z fondu Interreg na dokumentech a komunikačních materiálech určených pro širokou veřejnost nebo pro účastníky projektových aktivit

 

Plakát minimální velikosti A3 nebo rovnocenné elektronické zobrazovací zařízení

Příjemce má povinnost umístit na místě snadno viditelném pro veřejnost, alespoň jeden plakát o minimální velikosti A3 nebo rovnocenné elektronické zobrazovací zařízení s informacemi o projektu. Tuto povinnost doporučujeme splnit ihned po zahájení realizace projektu. 

Minimální informace, které na musí být zveřejněny, jsou následující: 

  • název projektu; 
  • hlavní cíl projektu; 
  • logo programu. 

 

Plakát může být zhotoven na jiném nosiči, než je papír. Může jít např. o desku, plachtu apod. při zachováním minimální velikosti A3. 

Webová stránka, post na sociální síti 

Všichni příjemci jsou navíc povinni informovat o podpoře získané z programu tím, že informaci o ní zveřejní na své oficiální internetové stránce, pokud taková stránka existuje, a na sociálních sítích, pokud příjemce nějakou sociální síť využívá. Minimální informace, které musí být zveřejněny, jsou následující: 

  • název projektu; 
  • stručný popis projektu; 
  • hlavní cíl a výsledky projektu; 
  • logo programu. 

 

V případě sociálních sítí je tato povinnost splněna uveřejněním jednoho postu na jedné sociální síti informujícího o podpoře z EU, pokud příjemce takovým účtem/profilem na sociální síti disponuje. Příjemce zdokumentuje splnění této povinnosti vytvořením například printscreenu daného příspěvku nebo jiným způsobem za podmínky, že bude viditelný název sociální sítě, datum, kdy byla informace zveřejněna a obsah sdělení včetně loga programu. 

Prohlášení zdůrazňující podporu z fondu Interreg na dokumentech a komunikačních materiálech určených pro širokou veřejnost nebo pro účastníky projektových aktivit

Partneři jsou povinni zvolit vhodnou formu propagace odpovídající charakteru projektu tak, aby bylo zajištěno, že cílové skupiny budou informovány o tom, že projekt je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z fondu Interreg.

Ke stažení: