Grantové programy 2021 - 2027

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2021-2027 správcem Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy. Fond malých projektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, který navazuje na dřívější program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020. Od podzimu 2023 mohou vhodní žadatelé, zejména veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, požádat prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy o dotaci na menší projekty lokálního významu vykazující přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

 

publicita 21 27

Příjemce

Konečný uživatel je subjekt, kterému byla ze strany Euroregionálního řídícího výboru schválena žádost o dotaci na malý projekt. Je to subjekt, který realizuje malý projekt a přijímá finanční prostředky na realizaci mikroprojektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) od Správce Fondu na základě Smlouvy o financování malého projektu uzavřené s příslušným Správcem.

Malé projekty s vedoucím partnerem

Vedoucí partner je povinen vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro příjem dotace od Správce Fondu a vyplacení příslušné části dotace dotčeným partnerům malého projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely malého projektu.

Samostatně realizované malé projekty

Konečný uživatel není povinen zřizovat samostatný bankovní účet pro realizaci malého projektu.

PRIORITA 2:

Příručka pro příjemce/konečného uživatele

PRIORITA 4:

Příručka pro příjemce/konečného uživatele