Grantové programy 2021 - 2027

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2021-2027 správcem Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy. Fond malých projektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, který navazuje na dřívější program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020. Od podzimu 2023 mohou vhodní žadatelé, zejména veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, požádat prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy o dotaci na menší projekty lokálního významu vykazující přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

 

publicita 21 27

Žadatel

Inspirujte se realizovanými mikroprojekty

Realizované mikroprojekty: https://www.youtube.com/watch?v=Ir_AEZVmOMA

Projektová žádost

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond malých projektů na webovém portálu s adresou http://fmp.cz-pl.eu/.

Po kliknutí na tlačítko „Založit novou žádost“ je přesměrován žadatel na stránku s Přehledem Fondů a výzev, kde klikne na tlačítko „Přehled výzev“ u Euroregionu Beskydy/Beskidy. Dále si žadatel vybere příslušnou výzvu a tlačítkem „Založit žádost v této výzvě“ vygeneruje novou projektovou žádost, kterou dále edituje. Program je intuitivní, povinná pole jsou červeně orámována. Po vyplnění všech povinných polí je žádost finalizována, následně je třeba projektovou žádost exportovat do PDF. Verzi v PDF je nutné elektronicky podepsat a poté podepsanou vložit jako přílohu do systému. Tím je žádost podána u Správce Fondu. Toto podání žádosti u Správce se považuje za zaevidování projektové žádosti s vygenerováním registračního čísla žádosti.

Pro úspěšné podání žádosti je třeba, aby žadatel disponoval elektronickým podpisem. Více informací k elektronickému podpisu naleznete např. zde: http://www.postsignum.cz/.

Dokumentace FMP

…Dokumentaci ještě nemáme odsouhlasenu, vložíme později, zde je jen struktura, kam budou vloženy konkrétní soubory…

PRIORITA 2:

Směrnice pro žadatele

Přílohy Směrnice pro žadatele:

 1. Seznam vhodných žadatelů/partnerů CZ / Lista kwalifikujących sie wnioskodawców/partnerów CZ
 2. Seznam vhodných žadatelů/partnerů PL / Lista kwalifikujących sie wnioskodawców/partnerów PL
 3. Způsobilí příjemci – bez právní způsobilosti / Kwalifikowalni beneficjenci – bez osobowości prawnej
 4. Čestné prohlášení českého vedoucího partnera/partnera malého projektu
 5. Čestné prohlášení polského žadatele
 6. Check list kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti / Wykaz kontrolny do kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności
 7. Hodnotící tabulka / Karta oceny
 8. Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech verze CZ
 9. Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech verze PL
 10. Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech verze CZ
 11. Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech verze PL
 12. Popis zajištění účastníků z obou stran hranice pro projekty s indikátorem PCO85/ Opis zapewnienie uczestników z obu stron granicy dla projektów ze wskaźnikiem PCO85
 13. Veřejná podpora / Pomoc publiczna
 14. Publicita Fondu malých projektů / Promocja Funduszu małych projektów
 15. Prohlášení o zajištění praktické využitelnosti studie, strategie, evaluace, plánu, případně podobného koncepčního materiálu / Oświadczenie dotyczące zapewnienia wykonalności badania, strategii, oceny, planu lub podobnego materiału koncepcyjnego
 16. Popis návaznosti investic na nabídku cestovního ruchu / Opis powiązania inwestycji z ofertą turystyczną
 17. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis / Oświadczenie wnioskodawcy wnioskującego o dofinansowanie w trybie de minimis
 18. Katalog cen – mediány / Katalog Cen – mediány
 19. Strategie Euroregionu Beskydy pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030 verze CZ
 20. Strategie Euroregionu Beskydy pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030 verze CZ

Akční plán aktivit / Plan działań

Seznam příloh projektové žádosti / Lista załączników do wniosku projektowego

Vliv projektů na životní prostředí / Wpływ projektu na środowisko

 

Přílohy projektové žádosti:

 1. Dohoda o spolupráci na malém projektu (projekty s VP)
 2. Prohlášení o partnerství (projekty samostatně realizované)
 3. Mapa umístění malého projektu
 4. Podrobný rozpočet malého projektu
 5. Doklad o vhodnosti subjektu / doklad o právní subjektivitě – oba partneři
 6. Doklad jednatelského oprávnění – nevyplývá-li z dokladu o právní subjektivitě
 7. Čestné prohlášení vedoucího partnera/partnera malého projektu
 8. Oświadczenie polskiego wnioskodawcy Projektu FMP
 9. Oświadczenie beneficjenta wiodącego / partnera projektu – jen pro polské příjemce
 10. Popis zajištění účastníků z obou stran hranice pro projekty s indikátorem PCO85 / Opis zapewnienie uczestników z obu stron granicy dla projektów ze wskaźnikiem PCO85
 11. Popis návaznosti investic na nabídku cestovního ruchu / Opis powiązania inwestycji z ofertą turystyczną
 12. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
 13. Výpis z katastru nemovitostí
 14. Povolení vydané příslušným stavebním úřadem
 15. Projektová dokumentace
 16. Stavební rozpočet dle ceníkových soustav
 17. Katastrální mapa s barevným vyznačením dotčených nemovitostí
 18. Dokumenty prokazující, že malý projekt nemá negativní vliv na území soustavy NATURA 2000
 19. Závazek zajištění praktické využitelnosti studie, strategie, evaluace, plánu, případně podobného koncepčního materiálu

Přílohy pro přípravu smlouvy:

Další přílohy:

PRIORITA 4:

Směrnice pro žadatele

Přílohy Směrnice pro žadatele:

 1. Seznam vhodných žadatelů/partnerů CZ / Lista kwalifikujących sie wnioskodawców/partnerów CZ
 2. Seznam vhodných žadatelů/partnerů PL / Lista kwalifikujących sie wnioskodawców/partnerów PL
 3. Způsobilí příjemci – bez právní způsobilosti / Kwalifikowalni beneficjenci – bez osobowości prawnej
 4. Check list kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti / Wykaz kontrolny do kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności
 5. Hodnotící tabulka / Karta oceny
 6. Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech
 7. Podstawowe zasady podejścia do wskaźników produktu w małych projektach
 8. Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech
 9. Podstawowe zasady podejścia do wskaźników rezultatu w małych projektach
 10. Veřejná podpora / Pomoc publiczna
 11. Publicita Fondu malých projektů / Promocja Funduszu małych projektów
 12. Seznam příloh projektové žádosti / Lista załączników do wniosku o dofinansowanie
 13. Akční plán aktivit / Plan działań
 14. Strategie Euroregionu Beskydy pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030 / Strategia Euroregionu Beskidy na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.
 15. Katalog cen – mediány / Katalog Cen – mediány
 16. Mapa podporovaného území

Přílohy projektové žádosti:

 1. Dohoda o spolupráci na malém projektu realizovaného z prostředků programu Interreg Česko – Polsko
 2. Prohlášení o partnerství (projekt samostatně realizovaný)
 3. Mapa podporovaného území
 4. Podrobný rozpočet malého projektu
 5. Doklad o vhodnosti partnerů
 6. Doklad jednatelského oprávnění
 7. Čestné prohlášení vedoucího partnera/partnera malého projektu
 8. Čestné prohlášení partnerů z PR
 9. Prohlášení o zajištění praktické využitelnosti studie, strategie, evaluace, plánu, případně podobného koncepčního materiálu
 10. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis / Oświadczenie wnioskodawcy wnioskującego o dofinansowanie w wnioskującego o dofinansowanie w trybie de minimis
 11. Prohlášení o souladu s Listinou základních práv polského ministerstva financí (povinná příloha pro polské žadatele)
 12. Příloha pro projekty zaměřené na vzájemné setkávání a odbornou přípravu
 13. Zajištění účastníků z obou stran hranice

Přílohy pro přípravu smlouvy:

Další přílohy:

….