Grantové programy 2021 - 2027

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2021-2027 správcem Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy. Fond malých projektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, který navazuje na dřívější program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020. Od podzimu 2023 mohou vhodní žadatelé, zejména veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, požádat prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy o dotaci na menší projekty lokálního významu vykazující přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

 

publicita 21 27

Žadatel

Inspirujte se realizovanými mikroprojekty

Realizované mikroprojekty: https://www.youtube.com/watch?v=Ir_AEZVmOMA

Projektová žádost

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond malých projektů na webovém portálu s adresou http://fmp.cz-pl.eu/.

Pomůcka pro žadatele_Jak vyplnit a podat projektovou žádost

Pomoc dla wnioskodawców_Jak wypełnić i złożyć wniosek projektowy

Před vyplněním přehledu financování v projektové žádosti je nutné mít vyplněnou povinnou přílohu projektové žádosti Podrobný rozpočet malého projektu ve formátu xls.

Pro úspěšné podání žádosti je třeba, aby žadatel disponoval elektronickým podpisem. Více informací k elektronickému podpisu naleznete např. zde: http://www.postsignum.cz/.

Dokumentace FMP

PRIORITA 2:

Směrnice pro žadatele

Přílohy Směrnice pro žadatele:

 1. 1. Seznam vhodných žadatelů/partnerů CZ / Lista kwalifikujących sie wnioskodawców/partnerów CZ
 2. 2. Seznam vhodných žadatelů/partnerů PL / Lista kwalifikujących sie wnioskodawców/partnerów PL
 3. 3. Způsobilí příjemci – bez právní způsobilosti / Kwalifikowalni beneficjenci – bez osobowości prawnej
 4. 4. Čestné prohlášení českého vedoucího partnera/partnera malého projektu
 5. 5. Čestné prohlášení polského žadatele
 6. 6.A Check list kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti_ LISTA SPRAWDZAJĄCA Kontrola wymogów formalnych i kwalifikowalności_VÝZVA I_NABÓR I
 7. 6.B Check list kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti_ LISTA SPRAWDZAJĄCA Kontrola wymogów formalnych i kwalifikowalności_VÝZVA II_NABÓR II
 8. 7. Hodnotící tabulka / Karta oceny
 9. 8. Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech verze CZ
 10. 9. Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech verze PL
 11. 10. Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech verze CZ
 12. 11. Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech verze PL
 13. 12. Popis zajištění účastníků z obou stran hranice pro projekty s indikátorem PCO85/ Opis zapewnienie uczestników z obu stron granicy dla projektów ze wskaźnikiem PCO85
 14. 13. Veřejná podpora / Pomoc publiczna
 15. 14. Publicita Fondu malých projektů / Promocja Funduszu małych projektów
 16. 15. Prohlášení o zajištění praktické využitelnosti studie, strategie, evaluace, plánu, případně podobného koncepčního materiálu / Oświadczenie dotyczące zapewnienia wykonalności badania, strategii, oceny, planu lub podobnego materiału koncepcyjnego
 17. 16. Popis návaznosti investic na nabídku cestovního ruchu / Opis powiązania inwestycji z ofertą turystyczną
 18. 17.A Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis / Oświadczenie wnioskodawcy wnioskującego o dofinansowanie w trybie de minimis
 19. 17.B Oswiadczenie wnioskodawcy w trybie de minimisB. Oswiadczenie wnioskodawcy w trybie de minimis
 20. 18. Katalog cen – mediány / Katalog Cen – mediány
 21. 19. Strategie Euroregionu Beskydy pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030 verze CZ
 22. 20. Strategia Euroregionu Beskidy na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r. wersja PLą21. Strategia Euroregionu Beskidy na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r. wersja PL
 23. 21. Vliv projektu na životní prostředí / Wpływ projektu na środowisko
 24. 22. CHECK LIST - Odborné vyjádření - stavební expert/rozpočtář / LISTA SPRAWDZAJĄCA - Opinia eksperta - ekspert ds. budowlanych/kosztorysant

 

Přílohy projektové žádosti:

Přílohy pro přípravu smlouvy:

Další přílohy:

PRIORITA 4:

Směrnice pro žadatele

Přílohy Směrnice pro žadatele:

Přílohy projektové žádosti:

 1. 1. Dohoda o spolupráci na malém projektu realizovaného z prostředků programu Interreg Česko – Polsko
 2. 2. Prohlášení o partnerství (projekt samostatně realizovaný)
 3. 3.A Podrobný rozpočet malého projektu – jednotkové náklady
 4. 3.B Podrobný rozpočet – návrh rozpočtu
 5. 4. Doklad o vhodnosti partnerů
 6. 5. Doklad jednatelského oprávnění
 7. 6.A Čestné prohlášení českého vedoucího partnera/partnera malého projektu_VÝZVA I_NABÓR I
 8. 6.II Čestné prohlášení českého vedoucího partnera/partnera malého projektu_VÝZVA II_NABÓR II
 9. 7.A Oświadczenie partnera z RP / Čestné prohlášení partnerů z PR_VÝZVA I_NABÓR I
 10. 7.B Oświadczenie partnera z RP / Čestné prohlášení partnerů z PR_VÝZVA II_NABÓR II
 11. 8. Prohlášení o zajištění praktické využitelnosti studie, strategie, evaluace, plánu, případně podobného koncepčního materiálu
 12. 9. Zajištění účastníků z obou stran hranice
 13. 10. Příloha pro projekty realizované na území NATURA 2000 (týká se jen českých partnerů)/ Załącznik dla projektów realizowanych na obszarze NATURA 2000 (dotyczy tylko czeskich partnerów)
 14. 11.A Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
 15. 11.B Oświadczenie wnioskodawcy wnioskującego o dofinansowanie w wnioskującego o dofinansowanie w trybie de minimis
 16. 12.A Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti nad rámec výzvy
 17. 12.B Oświadczenie w sprawie nieuzupełniania wniosku projektowego poza zakres Wezwania
 18. 13. Mapa podporovaného území

Přílohy pro přípravu smlouvy:

Další přílohy:

….