Aktuality

Z více jak šesti desítek obrázků jsme vylosovali výherce kreativní soutěže „Namaluj a vyhraj“. Většina soutěžících správně splnila zadání a odevzdala do konce února 2020 na pobočky turistických informačních center v Regionu Beskydy obrázky kreslených postaviček Bolka a Lolka, psa Rexe nebo slavného lovce Pampaliniho. Postaviček, které se narodily ve studiu kresleného filmu v Bielsku-Bialej.

Jste žáci základní školy, členové sportovního oddílu, žáci umělecké školy nebo jen skupinka kamarádů a chcete pro sebe i ostatní získat výlet za krásami československého příhraničí? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a natočte společně s kamarády či spolužáky krátkou videopozvánku do beskydských měst, městeček a obcí.

Region Beskydy se koncem února zúčastnil společně se sdružením Stowarzyszenie Region Beskidy mezinárodního veletrhu turistiky a volného času „Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego“ ve Wroclawi.

Region Beskydy ve spolupráci s Mikroregiónem Horné Kysuce připravuje v rámci projektu „Propagujeme se navzájem“ vydání tištěné cyklomapy, která bude obsahovat informace o přírodních a kulturních zajímavostech Regionu Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce, značené cyklotrasy a cyklostezky, místa odpočinku a další cyklistům prospěšné informace, například informace o servisech jízdních kol, půjčovnách a dobíjecích stanicích pro elektrokola.

Na základě společné dohody předsedů české, polské a slovenské části Euroregionu Beskydy se uskutečnilo na zámku v Paskově zasedání Prezídia Euroregionu Beskydy.

Euroregion Beskydy se po několikaleté odmlce zúčastnil mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour, který se konal od 23. do 26. ledna 2020 v Bratislavě.

Zbojníci v Beskydech je nová desková hra, kterou jsme vytvořili s cílem propagace Beskyd a jejich turistických cílů. Během hry se seznámíte s tajemstvím beskydských hor a údolí, poznáte blíže beskydské obce a města a zažijete spoustu dobrodružství a legrace. Tuto společenskou hru pro velké i malé „Zbojníci v Beskydech“ nikde nekoupíte.

Pomozte nám oslavit dvacet let Euroregionu Beskydy. Sledujte web www.regionbeskydy.cz a zapojte se do soutěží. Budete-li mít štěstí při losování nebo se vám podaří natočit skvělé video nebo vyfotit jedinečný snímek, získáte ceny, které potěší celou rodinu. Soutěže chystáme také pro školáky. 

Úspěšný rok 2020 přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

15. ledna 2020 bude ukončen sběr projektů v rámci X. kola výzvy. V rámci X. kola výzvy mohou být předkládány pouze mikroprojekty zaměřené na Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, tedy mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 2 a naplňující indikátor/ukazatel:

  • Počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví“
  • Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví”

Desáté kolo výzvy je určeno mikroprojektům zaměřeným na zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, tedy mikroprojektům zaměřeným na aktivity směřující k posílení cestovního ruchu v regionu.

Pro názornost uvádíme příklady projektových aktivit, které podporujeme, a které vedou právě k naplnění výše uvedených ukazatelů/indikátorů. Jedná se například o tyto aktivity:

   -  Výstavba či rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, pěších stezek, tematických naučných stezek apod. včetně doplňkové a související infrastruktury (stojany pro kola, informační tabule aj);

   -  Realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové plošiny apod.);

   -  Výstavba či zkapacitnění parkovišť u významných turistických destinací za podmínky jasného prokázání nedostatečnosti stávajících parkovacích kapacit a z toho plynoucího přímého negativního ovlivnění (snížení) využití návštěvnického potenciálu dané lokality či atraktivity a za předpokladu jednoznačně dominantního využití parkovacích ploch turisty;

   -  Tvorba a rozšiřování turistických informačních center nebo jiných způsobů informování o turistických atraktivitách v regionu (turistické infobody, infostánky, městské informační turistické systémy aj.);

   -  Infrastrukturní prvky umožňující bezbariérové přístupy pro osoby se sníženou schopností pohybu, (např. zvukové, grafické a podobné naváděcí systémy);

   -  Výstavba vyhrazených parkovacích stání pro handicapované a další skupiny se speciálními potřebami (např. rodiny s dětmi, senioři);

   -  Využití mobilních a dalších obdobných technologií při provádění propagace, prezentace a poskytování informovanosti o kulturních a přírodních atraktivitách ve společném pohraničí, s cílem zvýšení jejich zapojení (využití) v odvětví cestovního ruchu a zvýšení jejich návštěvnosti (využití těchto nástrojů pro prezentaci a propagaci turistických atraktivit regionu: audio průvodci, GPS technologie a nástroje, využití QR kódů, realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších);

   -  Aktivity spojené se společnými regionálními či tematickými kampaněmi realizovanými s cílem propagace přírodních a kulturních atraktivit společného pohraničí a zvýšení jejich návštěvnosti, například: pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity určených ať již široké veřejnosti nebo zaměřených na specifickou cílovou skupinu (informační letáky, mapy, publikace apod.), realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity, příprava a zavedení specifických nástrojů podpory cestovního ruchu (turistické karty, rodinné pasy apod.), organizace akcí propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm;

   -  Účast na veletrzích a na obdobných propagačních akcích v oblasti cestovního ruchu, realizovaných jednoznačně s cílem podpory cestovního ruchu v příhraničním území a u kterých lze předpokládat, že budou mít dopad na cílové skupiny návštěvníků programového území.

 

O předložených projektech rozhodne Euroregionální řídící výbor Fondu mikroprojektů ER Beskydy na svém zasedání, které se uskuteční na přelomu března / dubna 2020.

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.