Aktuality

15. ledna 2020 bude ukončen sběr projektů v rámci X. kola výzvy. V rámci X. kola výzvy mohou být předkládány pouze mikroprojekty zaměřené na Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, tedy mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 2 a naplňující indikátor/ukazatel:

  • Počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví“
  • Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví”

Desáté kolo výzvy je určeno mikroprojektům zaměřeným na zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, tedy mikroprojektům zaměřeným na aktivity směřující k posílení cestovního ruchu v regionu.

Pro názornost uvádíme příklady projektových aktivit, které podporujeme, a které vedou právě k naplnění výše uvedených ukazatelů/indikátorů. Jedná se například o tyto aktivity:

   -  Výstavba či rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, pěších stezek, tematických naučných stezek apod. včetně doplňkové a související infrastruktury (stojany pro kola, informační tabule aj);

   -  Realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové plošiny apod.);

   -  Výstavba či zkapacitnění parkovišť u významných turistických destinací za podmínky jasného prokázání nedostatečnosti stávajících parkovacích kapacit a z toho plynoucího přímého negativního ovlivnění (snížení) využití návštěvnického potenciálu dané lokality či atraktivity a za předpokladu jednoznačně dominantního využití parkovacích ploch turisty;

   -  Tvorba a rozšiřování turistických informačních center nebo jiných způsobů informování o turistických atraktivitách v regionu (turistické infobody, infostánky, městské informační turistické systémy aj.);

   -  Infrastrukturní prvky umožňující bezbariérové přístupy pro osoby se sníženou schopností pohybu, (např. zvukové, grafické a podobné naváděcí systémy);

   -  Výstavba vyhrazených parkovacích stání pro handicapované a další skupiny se speciálními potřebami (např. rodiny s dětmi, senioři);

   -  Využití mobilních a dalších obdobných technologií při provádění propagace, prezentace a poskytování informovanosti o kulturních a přírodních atraktivitách ve společném pohraničí, s cílem zvýšení jejich zapojení (využití) v odvětví cestovního ruchu a zvýšení jejich návštěvnosti (využití těchto nástrojů pro prezentaci a propagaci turistických atraktivit regionu: audio průvodci, GPS technologie a nástroje, využití QR kódů, realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších);

   -  Aktivity spojené se společnými regionálními či tematickými kampaněmi realizovanými s cílem propagace přírodních a kulturních atraktivit společného pohraničí a zvýšení jejich návštěvnosti, například: pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity určených ať již široké veřejnosti nebo zaměřených na specifickou cílovou skupinu (informační letáky, mapy, publikace apod.), realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity, příprava a zavedení specifických nástrojů podpory cestovního ruchu (turistické karty, rodinné pasy apod.), organizace akcí propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm;

   -  Účast na veletrzích a na obdobných propagačních akcích v oblasti cestovního ruchu, realizovaných jednoznačně s cílem podpory cestovního ruchu v příhraničním území a u kterých lze předpokládat, že budou mít dopad na cílové skupiny návštěvníků programového území.

 

O předložených projektech rozhodne Euroregionální řídící výbor Fondu mikroprojektů ER Beskydy na svém zasedání, které se uskuteční na přelomu března / dubna 2020.

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Poslední říjnové dny přinesly zároveň uzavření projektu přeshraniční spolupráce mezi Starou Vsí nad Ondřejnicí a slovenskou obcí Raková v rámci programu Interreg V-A, Fondu malých projektů. Projekt nesl název Poznáváme historii a k jeho hlavním cílům patřilo zvýšení atraktivity kulturního dědictví na obou stranách hranice mimo jiné prostřednictvím využití mobilních technologií.

Deváté zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy proběhlo 24. září 2019 v prostorách sekretariátu polské části Euroregionu Beskydy v Bielsku-Bialej.

Ministři České republiky, Slovenska a Polska svým podpisem společného prohlášení stvrdili záměr pokračovat v přeshraniční spolupráci i v budoucím programovém období v letech 2021 – 2027. Podpisem tohoto memoranda dali ministři všech zúčastněných zemí najevo jasný záměr pokračovat i nadále v úspěšné spolupráci v rámci našich přeshraničních programů Interreg. Jedná se o velice důležitý krok, který umožní započít přípravu programů pro příští období – uvedl Zdeněk Semorád - Náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů v Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Sdružení Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku společně se sdružením Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Biale se aktivně účastnila propagační akce „Bielsko-Biala a Beskydy v Ustce“, která proběhla 20. a 21. července v letovisku Ustka u Baltského moře. Již dvacátý ročník prezentace tradic, kultury, gastronomie a turistických cílů beskydského regionu zástupci obou sdružení zpestřili o soutěže, kvízy a zábavnou formou prezentované informace zejména o české části Euroregionu Beskydy. 

Euroregionální řídící výbor Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy na svém VIII. zasedání dne 11.6.2019 schválil k financování mikroprojekt předložený sdružením Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku v roli vedoucího partnera a sdružením Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Biale v roli projektového partnera s názvem „Propagujeme 2x více“/ „Promujemy 2x więcej“. 

V úterý 11. června 2019 se uskutečnilo v sídle sekretariátu polského sdružení „Region Beskidy“ v Bielsku-Bialej osmé zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. 

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek poskytlo v únoru 2018 sdružení Region Beskydy neinvestiční dotaci ve výši 500 000,- Kč převážně na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku - vedoucí partner mikroprojektu „Propagujeme“ - společně s projektovým partnerem sdružením Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Biale ukončili 31. května 2019 realizaci mikroprojektu, v rámci kterého vznikly nové propagační materiály zaměřené na Beskydy. 

Paragliding na Javorovém 

Čtvrtý fotografický workshop realizovaný v rámci mikroprojektu „Propagujeme“ se uskutečnil v sobotu 25. května 2019. Cílem vycházky bylo dosažení vrcholu Javorového u Třince, který je startovacím místem paraglidistů. Přesto, že na vrchol vede lanová dráha, skupina zvolila obtížnější výstup pěšky. Tento turistický cíl nebyl zvolen náhodou. Součástí skupiny byli čtyři nadšenci paraglídingu, kteří zasvětili ostatní do tajů tohoto adrenalinového sportu.